Άρθρο 110 – Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στις διαδικασίες προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1. Το αρμόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή από τη σχετική πρόσκληση.
2. Ως προς αποσφράγιση προσφορών που δεν διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο :
α. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αναθέτουσα αρχή για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
β. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την αναθέτουσα αρχή χωρίς να αποσφραγισθεί. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
γ. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αναθέτουσα αρχή.
δ. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, στις τεχνικές και οικονομικές προσφορές, καθώς και στα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 112.
ε. Σε περίπτωση όπου ο διαγωνισμός διενεργείται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 87, είτε με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής-ποιότητας, είτε όταν αυτή προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της και μόνο ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας της, σύμφωνα τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας διενεργείται, ως κάτωθι:
ε.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση.
ε.2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισμό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισμούς, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
ε.3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
ε.4. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους προσφέροντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, να προσέλθουν σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
ε.5. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό.
ε. 6. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 114 τα οποία προσκομίζονται από τον υπόχρεο την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
ε.7. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
ε.8. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 112, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 115.
στ. Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών στην κλειστή διαδικασία
στ.1. Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής λαμβάνει χώρα την ημέρα και ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
στ.2. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας γίνεται παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία πρόσβασης των υποψηφίων στα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 21.
στ.3. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν και προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
στ. 4. Τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του εδαφίου στ.1. και προεπιλογής επικυρώνονται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους προσφέροντες ή υποψηφίους.
στ. 5. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, Η αποσφράγιση αυτών διενεργείται, κατά τα ανωτέρω (εδαφ. ε).
ζ. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης ή ανταγωνιστικού διαλόγου, η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών διενεργείται ως κάτωθι :
ζ. 1. Για την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά το πρώτο στάδιο της προεπιλογής, στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης ή ανταγωνιστικού διαλόγου, εφαρμόζονται τα εδάφια στ.1 έως στ.4.
ζ. 3. Οι ειδικότεροι όροι διενέργειας των επόμενων σταδίων της διαπραγμάτευσης ή του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού του αρμόδιου οργάνου σχετικά με τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης.
η. Κατά τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
3. Ως προς την αποσφράγιση προσφορών σε διαγωνισμό που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, ισχύουν τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 • 23 Μαρτίου 2016, 23:43 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Δεν είναι εφικτό να προκαθοριστεί στην διακήρυξη, η ημερομηνία και η ώρα του 2ου σταδίου ( αποσφράγιση οικονομικών προσφορών). Σε κάθε περίπτωση, η απόφαςη του αρμοδίου οργάνου, θα πρέπει να είναι μία και για τα δύο στάδια.

 • 23 Μαρτίου 2016, 15:21 | Κενανίδου Γ

  Στην διαδικασία όπου κριτήριο ανάθεσης είναι χαμηλότερη τιμή και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της και μόνο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας η αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο – μία συνεδρίαση. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ στην συντόμευση των διαδικασιών.

 • 16 Μαρτίου 2016, 13:05 | ΡΟΚΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΟΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • 16 Μαρτίου 2016, 12:49 | Ελένη Κωτσάλου

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απορρίψεις στα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το αρμόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης γιατί δεν προχωρά στην αποσφράγιση των οικ. προσφορών για τη συντόμευση των διαδικασιών ?