• Σχόλιο του χρήστη 'Πουλακάκη Ελένη' | 24 Μαρτίου 2016, 11:13

    Το ΚΗΜΔΗΣ, να αποτελέσει και τη Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων ποπυ οφείλει να τηρεί η ΕΑΑΔΗΣΥ με βάση το Άρθρο 2 σημείο (ι)του ν4013/2011. Η ανάπτυξη παράλληλων συστημάτων ή ακόμα και διαλειτουργικότητας εμπεριέχει καθυστερήσεις και επιπλέον επιβάρυνση τόσο στο Δημόσιο όσο και στις αναθέτουσες αρχές και φορείς που θα πρέπει να καταχωρούν δεδομένα σε περισσότερα του ενός συστήματα ή να υποβάλλουν δεδομένα και εκθέσεις που είναι αδύνατον να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν.