• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΖ' | 24 Μαρτίου 2016, 13:27

    Το σχέδιο νόμου αναφέρει: "Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ." Όμως, η καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτεί αριθμό ΑΔΑ. Άρα, δεν ισχύει η αναφορά πως δεν καταχωρίζεται πρωτογενώς στο Διαύγεια και αντλούνται από το ΚΗΜΔΗΣ. Καλό είναι οι τεχνικές αναφορές ή να παραλείπονται ή να ρυθμίζονται με ΥΑ. Υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις ανάμεσα σε νόμους και ΥΑ σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ και τον συσχετισμό των αναρτώμενων με τη Διαύγεια, για το ποιος προηγείται ποιου. Βέβαια, το πλέον απλό - ίσως και λογικό - είναι πως, ότι καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ δεν καταχωρείται εκ νέου στο Διαύγεια ή και αντίθετα.