• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ' | 24 Μαρτίου 2016, 17:38

    Δεν χρειαζόντουσαν 527 σελίδες σχεδίου νόμου για την (μη) προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Το ερώτημα της προσαρμογής της νομοθεσίας σε Οδηγίες είναι πάντοτε η αλλαγή εκείνων των διατάξεων που έρχονται σε σύγκρουση, η συμπλήρωση σε ελλείπουσες διατάξεις, η κατάργηση των διατάξεων που δεν μπορούν πλέον να έχουν ισχύ. Είναι φανερό ότι η κύρια δουλειά έπρεπε να γίνει στον τρόπο προκήρυξης των συμβάσεων με βάση το CPV και στον τρόπο κατάρτισης των Μητρώων, τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όσο και των μελετητικών επιχειρήσεων και η συμπλήρωση των Μητρώων με μελετοκατασκευαστικά μητρώα ολόκληρων έργων, όπως μεταξύ άλλων της κατηγορίας 45.25 του Παραρτήματος Ι. Επίσης θα έπρεπε να προσαρμοστεί η διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτόνων και μηχανικών, ώστε τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο ανάθεσης και όχι μόνον ως κριτήριο επιλογής (που επιβάλλουν τα υφιστάμενα μητρώα), περιορίζοντας έτσι τις επιλογές των αναθετουσών αρχών διά νόμου κατά τρόπο μη συμβατό με την Οδηγία (από την πλευρά του ανταγωνισμού). Τέλος θα έπρεπε η προσαρμογή να λάβει υπόψη της αλλαγές που έχουν γίνει πρόσφατα με άλλους νόμους για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών και εάν και εφόσον η βούληση είναι να ανατραπούν θα έπρεπε να δοθούν ρητά και οι καταργούμενες διατάξεις στη διαβούλευση. Ευχαριστώ.