• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 02:00

    Πρόκειται για αξιόλογη και έξυπνη πρόταση διασφάλισης της ομαλής εξέλιξης του έργου κατά τη φάση κατασκευής. Θεωρείται ότι εφόσον τηρηθεί η προτεινόμενη διαδικασία σημαντικό τμήμα των προβλημάτων κατά την εκτέλεση του εργου, ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αστοχίες, είναι δυνατόν να αποφευχθούν. Προτείνεται να τεθεί στο νομοσχέδιο, ως υποχρεωτική διαδικασία για συμβάσεις έργων άνω των 250.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 " 1. Με τη διακήρυξη του έργου μπορεί να ορίζεται, ότι η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους κατά τον παρόντα νόμο και τα έγγραφα της σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβούν σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής." να τεθεί ως εξής "1. Με τη διακήρυξη του έργου ορίζεται, ότι η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους κατά τον παρόντα νόμο και τα έγγραφα της σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. Η ανωτέρω διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για έργα αξίας κάτω των 250.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ".