Άρθρο 63 – Τεύχος παρατηρήσεων – Τεύχος τροποποιήσεων

Ειδικά στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Με τη διακήρυξη του έργου μπορεί να ορίζεται, ότι η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους κατά τον παρόντα νόμο και τα έγγραφα της σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβούν σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
2. Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται τυχόν σφάλματα στο τεχνικό – οικονομικό ή στο συμβατικό μέρος. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών επιχειρήσεων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς για το έργο και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.
3. Η υπηρεσία αξιολογεί τα συμπεράσματα της διαβούλευσης και τα τεύχη παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν και η προϊσταμένη αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Προχωρεί στη δημοπρασία του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, εφόσον διαπιστωθεί η έλλειψη παρατηρήσεων ή εκτιμηθούν ως μη ορθές οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.
β) Εκδίδει τεύχος τροποποιήσεων της διακήρυξης ή και λοιπών εγγράφων της σύμβασης, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των τευχών παρατηρήσεων από τους οικονομικούς φορείς, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη επουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων στα τεύχη δημοπράτησης. Το τεύχος τροποποιήσεων κοινοποιείται με απόδειξη σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Στο τεύχος τροποποιήσεων περιλαμβάνονται οι νέες απαιτήσεις για το έργο, καθώς και ρητή πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενες, προκειμένου να υποβάλουν τις προσφορές τους ή να συμπληρώσουν – τροποποιήσουν τις τυχόν υποβληθείσες προσφορές τους, σύμφωνα με τις νέες αυτές απαιτήσεις. Στο τεύχος τροποποιήσεων προβλέπεται η διεξαγωγή της δημοπρασίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από σαράντα μία (41) ημέρες από την ως άνω κοινοποίηση του τεύχους τροποποιήσεων και με τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, 27 έως 32, 37, και 135.
γ) Ανακαλεί τη διακήρυξη του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ουσιωδών σφαλμάτων ή ελλείψεων σε οποιοδήποτε στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης, τα οποία δεν δύναται να καλυφθούν με την έκδοση του τεύχους τροποποιήσεων. Στη συνέχεια, προβαίνει σε νέα δημοπράτηση του έργου, διορθώνοντας τα σχετικά σφάλματα και ελλείψεις.
4. Το τεύχος τροποποιήσεων συγκαταλέγεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης μετά την υπογραφή της. Αντίθετα, τα υποβληθέντα από τους οικονομικούς φορείς τεύχη παρατηρήσεων δεν αποτελούν συμβατικά στοιχεία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ για ερμηνεία της σύμβασης.

 • 26 Μαρτίου 2016, 02:00 | αργυρης πλεσιας

  Πρόκειται για αξιόλογη και έξυπνη πρόταση διασφάλισης της ομαλής εξέλιξης του έργου κατά τη φάση κατασκευής. Θεωρείται ότι εφόσον τηρηθεί η προτεινόμενη διαδικασία σημαντικό τμήμα των προβλημάτων κατά την εκτέλεση του εργου, ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές αστοχίες, είναι δυνατόν να αποφευχθούν.

  Προτείνεται να τεθεί στο νομοσχέδιο, ως υποχρεωτική διαδικασία για συμβάσεις έργων άνω των 250.000 ευρώ.

  Συγκεκριμένα η παράγραφος 1
  » 1. Με τη διακήρυξη του έργου μπορεί να ορίζεται, ότι η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους κατά τον παρόντα νόμο και τα έγγραφα της σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβούν σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.»

  να τεθεί ως εξής
  «1. Με τη διακήρυξη του έργου ορίζεται, ότι η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους κατά τον παρόντα νόμο και τα έγγραφα της σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς, προκειμένου να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση με τους παριστάμενους, σε καθορισμένο τόπο και σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. Η ανωτέρω διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για έργα αξίας κάτω των 250.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».