• Σχόλιο του χρήστη 'Στυλιανός Κατωμέρης' | 26 Μαρτίου 2016, 08:06

    Να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο παρ.1 και οι Κοιν.Σ.Επ. της περίπτωσης γ του άρθρου 2 παρ.2 δεδομένου ότι βάσει του νόμου όπως περιγράφεται στον νόμο 4019/11 «…Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού…. προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης». Σημειώνω ότι ο νόμος που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ. στο άρθρο 1 παρ 2 αναφέρει …«Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Στα άρθρα 36, 99 των αρχικών εκτιμήσεων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αναφέρεται ρητώς η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μειονεκτούντων ατόμων, όπως των ανέργων (‘άρθρο 36), κριτήρια για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων (άρθρο 99). Επιπλέον στο άρθρο 77 περί αποκλειστικών συμβάσεων για ορισμένες υπηρεσίες (ΤΙΤΛΟΣ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωμα των οργανισμών να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 98133000-4, 98133110-8». Οι Κοιν.Σ.Επ στο σύνολο τους και όχι μόνον οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης (της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011), εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν ιδρυθεί από ανέργους και απασχολούν ανέργους ειδικών κατηγοριών όπως άνω των 50 ετών ή νέους έως 24 ετών ή γυναίκες αρχηγούς οικογένειας η μακροχρόνια ανέργους με χαμηλή εξειδίκευση, χαμηλά τυπικά προσόντα η οικογενειακό ιστορικό που δεν τους παρέχει υψηλή μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)