Άρθρο 20 – Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα (άρθρο 20 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό τους ειδικότερους όρους του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παραγράφου 4, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίας σύμβασης σε:
(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α’ 216) και
(δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων στα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
3. Η επιλογή των αναδόχων μεταξύ των ως άνω κατηγοριών οικονομικών φορέων πραγματοποιείται δυνάμει σχετικής πρόσκλησης που απευθύνεται στο σύνολο αυτών των φορέων. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση αναφέρει το παρόν άρθρο.
4. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται:
α) το κατώτατο ποσοστό των συμβάσεων τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν υποχρεωτικά δυνάμει του παρόντος άρθρου και ο τρόπος υπολογισμού του,
β) τα είδη και οι κατηγορίες των συμβάσεων του παρόντος άρθρου,
γ) οι ειδικότεροι όροι ανάθεσης των συμβάσεων του παρόντος άρθρου,
δ) τον ανακαθορισμό του ελάχιστου ποσοστού εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, εφόσον ορίζεται ανώτερο από το 30% και
ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:56 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στο παρόν άρθρο πρέπει να μπούνε και άλλοι περιορισμοί γιατί όλες οι προμήθειες πλέον θα γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Κάθε ένας προμηθευτής και μια ΚΟΙΝΣΕΠ. Η ιστορία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα πρέπει να διδάσκει κάποτε. Οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες είναι υπερήφανοι και θέλουν μόνο να εργάζονται έντιμα. Κατασκευάζουν είδη που δεν κατασκευάζουν ούτε και οι πιο ικανοί ,ακόμα και όταν δεν έχουν το φως τους!! Αυτό το άρθρο, όπως θα εξελιχθεί, θα τους αδικήσει.

 • 27 Μαρτίου 2016, 08:35 | Στέλλα Γκουδίνογλου

  Παρακαλώ, να συμπεριλάβετε και τις Κοιν.Σ.Επ. της περίπτωσης γ του άρθρου 2 παρ. 2 δεδομένου ότι βάσει του νόμου όπως περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο «…*Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού…. προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης*».
  Σημειώνω ότι ο νόμος που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ. στο άρθρο 1 παρ 2 αναφέρει
  …«Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
  Στα άρθρα 36, 99 των αρχικών εκτιμήσεων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αναφέρεται ρητώς ότι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μειονεκτούντων ατόμων, όπως των ανέργων (άρθρο 36), κριτήρια για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων (άρθρο 99).
  Επιπλέον στο άρθρο 77 περί αποκλειστικών συμβάσεων για ορισμένες υπηρεσίες (ΤΙΤΛΟΣ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) «*Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωμα των οργανισμών να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 98133000-4, 98133110-8».*
  Οι Κοιν.Σ.Επ στο σύνολο τους και όχι μόνον οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης (Ένταξης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011), εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν ιδρυθεί από ανέργους και απασχολούν ανέργους ειδικών κατηγοριών όπως άνω των 50 ετών ή νέους έως 24 ετών ή γυναίκες αρχηγούς οικογένειας η μακροχρόνια ανέργους με χαμηλή εξειδίκευση, χαμηλά τυπικά προσόντα η οικογενειακό ιστορικό που δεν τους παρέχει υψηλή μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ.
  ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • Να συμπεριληφθούν στο παρόν άρθρο παρ.1 και οι Κοιν.Σ.Επ. της περίπτωσης γ του άρθρου 2 παρ.2 δεδομένου ότι βάσει του νόμου όπως περιγράφεται στον νόμο 4019/11 «…Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού…. προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης».

  Σημειώνω ότι ο νόμος που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ. στο άρθρο 1 παρ 2 αναφέρει …«Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων συλλογικότητας και η προστασία των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

  Στα άρθρα 36, 99 των αρχικών εκτιμήσεων της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ αναφέρεται ρητώς η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη μειονεκτούντων ατόμων, όπως των ανέργων (‘άρθρο 36), κριτήρια για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων (άρθρο 99). Επιπλέον στο άρθρο 77 περί αποκλειστικών συμβάσεων για ορισμένες υπηρεσίες (ΤΙΤΛΟΣ 3 ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν το δικαίωμα των οργανισμών να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 98133000-4, 98133110-8».

  Οι Κοιν.Σ.Επ στο σύνολο τους και όχι μόνον οι Κοιν.Σ.Επ Ένταξης (της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011), εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν ιδρυθεί από ανέργους και απασχολούν ανέργους ειδικών κατηγοριών όπως άνω των 50 ετών ή νέους έως 24 ετών ή γυναίκες αρχηγούς οικογένειας η μακροχρόνια ανέργους με χαμηλή εξειδίκευση, χαμηλά τυπικά προσόντα η οικογενειακό ιστορικό που δεν τους παρέχει υψηλή μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
  (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)

 • 24 Μαρτίου 2016, 11:31 | Πουλακάκη Ελένη

  Παρατήρηση για το Σημείο 4:
  ΚΥΑ πέντε (5) Υπουργώνδεν είναι υπερβολή και σπάτάλη δυνάμεων και χρόνου.
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ του σημείου 4, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν αν εφαρμόζουν τα σημεία 1,2,3 του άρθρου και να διενεργούν διαγωνισμούς ή να προβάινουν σε αναθέσεις στους φορέις του σημείου 1.

  Προτείνω η ΚΥΑ του σημείου 4 να μην περιορίζει τα είδη και τις κατηγορίες των συμβάσεων που εμπίπτουν σε αυτό το άρθρο αλλά να τις αναφέρει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η Οδηγία στο άρθρο 20 σαφώς ΔΕΝ προσδιορίζει είδη ή κατηγορίες συμβάσεων.