• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 10:50

    Ειδικό Σχόλιο. Οι διατυπώσεις της παρ. 1(α) και 5 δεν είναι συμβατές με τις Οδηγίες 24/2014/ΕΕ και 25/2014/ΕΕ. Οι οδηγίες στους ορισμούς του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, θεσπίζουν κανόνες για δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και διαγωνισμούς μελετών.