• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:50

    (7) Η παρ. 6(α) αναφέρεται και ορθά σε Παραρτήματα των οδηγιών, όπου εξειδικεύεται το πλήθος μελετών μηχανικών σε αντιστοιχία με εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο CPV. Όμως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 επιχειρεί να διατηρήσει την Ελληνική ονοματολογία των έργων, προκειμένου να εξακολουθήσει η ισχύς του συστήματος ΜΕΚ-ΜΕΕΠ, το οποίο έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, όπως τούτο προκύπτει από τα σχόλια μας που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση δεν αιτιολογείται η ένταξη στο σώμα του Σ/Ν κατηγοριών έργων, όταν είναι γνωστό το μέγα πλήθος και είδος τους. (8) Η παρ. 8 δεν συναντάται στους ορισμούς των Οδηγιών. Εξάλλου η ένταξη στο Παράρτημα XV του Σ/Ν, αποτελεί κατά τη γνώμη μας ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε Κανονισμό, που προδήλως αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Ειδικά οι κατηγορίες μελετών του Παραρτήματος XV σχολιάζονται στο Άρθρο 196. (10) Η παρ. 10 επίσης δεν είναι συμβατή με τις Οδηγίες. Δεν γίνεται π.χ. παραπομπή στο Παράρτημα XIV της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπου περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται οι υπηρεσίες δημοσίων συμβάσεων πλην των υπηρεσιών μηχανικού, που καλύπτονται από την παρ. 6. (12) Δεν είναι κατανοητή η ανάγκη επεξήγησης της «εργοληπτικής επιχείρησης». (29) Στην παρ. αυτή και σε άλλες γίνεται αναφορά σε «δημόσιες συμβάσεις» και σε «συμβάσεις». Απαιτείται αιτιολόγηση. Οι πρόσθετοι ορισμοί του Άρθρου (παρ. 2 και 3), θεωρούμε ότι δεν εμπίπτουν στις Οδηγίες και σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποτελούν θέματα Κανονιστικών Πράξεων. Ειδικότερα όμως σημειώνουμε: • Η «Προεκτιμώμενη αμοιβή» δεν σχετίζεται με το Άρθρο 8, αλλά μάλλον με την παρ. 8 του Άρθρου 2. • Η κύρια μελέτη ενός έργου ανταποκρίνεται αυτοτελώς στο κύριο αντικείμενο του έργου και όχι σε συνδυασμό με άλλη κύρια μελέτη. Στην τελευταία περίπτωση η μελέτη είναι σύνθετη. Πέραν τούτων είναι σκόπιμο, οι ορισμοί των υπηρεσιών μηχανικών να συνάδουν απολύτως με τους ορισμούς της Οδηγίας. • Ο ορισμός του «φυσικού αντικειμένου» αντί αντικειμένου δεν είναι σαφής. Ειδικά προϋπολογισμοί έργων, όπου η δυναμικότητα και η απόδοση διαδικασιών με όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας, δεν μπορεί να συντάσσονται στη βάση «μονάδων φυσικού αντικειμένου». • Ότι αναφέρθηκε στην παρ. 7 για τις κατηγορίες έργων ισχύει και για τις κατηγορίες των μελετών. Ειδικότερα σχόλια για τις Μελέτες, τα Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών και τον Ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών με παραδείγματα από την εφαρμογή τους, περιλαμβάνονται στο Άρθρο 71.