• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος' | 26 Μαρτίου 2016, 11:47

    Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του Άρθρου, επιχειρείται να θεμελιωθεί νομικά το ισχύον σύστημα Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών με την φράση «Πάγιοι όροι κτλ. τίθενται στο Άρθρο 71». Όμως σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας στα Άρθρο 71, οι διατάξεις του δεν είναι συμβατές με το πνεύμα και το γράμμα των Οδηγιών και οπωσδήποτε με τις λοιπές διατυπώσεις της παρ. 2 του Άρθρου 19, που αναφέρονται σε αντικειμενικούς λόγους και την αρχή της αναλογικότητας, που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις με ενώσεις οικονομικών φορέων.