Άρθρο 19 – Οικονομικοί φορείς (άρθρο 19 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.
Ωστόσο, στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να ζητείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.
2. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.
Όπου κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο 70, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας. Πάγιοι όροι όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές τίθενται στο άρθρο 71 όσον αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και σε πρότυπα εγγράφων σύμβασης.
Όροι που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης από τέτοιου είδους ενώσεις οικονομικών φορέων, διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει επίσης να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας.
3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
4. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 2, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
5. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:58 | ΣΕΣΜΑ

  Κρίνεται υπερβολικής αυστηρότητας η πρόβλεψη για ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων για τις συζύγους και συγγενείς εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, των προσώπων που σχετίζονται με την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο διαχειριστικό βάρος.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:06 | ΣΕΣΜΑ

  Για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και προτείνεται η θέσπιση ασυμβίβαστου της ιδιότητας του Οικονομικού Φορέα με την Ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων, στις οποίες θα εφαρμόζεται ο νέος Νόμος.

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:47 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του Άρθρου, επιχειρείται να θεμελιωθεί νομικά το ισχύον σύστημα Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών με την φράση «Πάγιοι όροι κτλ. τίθενται στο Άρθρο 71».
  Όμως σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας στα Άρθρο 71, οι διατάξεις του δεν είναι συμβατές με το πνεύμα και το γράμμα των Οδηγιών και οπωσδήποτε με τις λοιπές διατυπώσεις της παρ. 2 του Άρθρου 19, που αναφέρονται σε αντικειμενικούς λόγους και την αρχή της αναλογικότητας, που πρέπει να διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις με ενώσεις οικονομικών φορέων.

 • 26 Μαρτίου 2016, 00:22 | αργυρης πλεσιας

  Παράγραφος 3.
  Δεν γίνεται κατανοητή η απαίτηση συμβολαιογραφικής πράξης για την υπογραφή της κοινής αίτησης από τον εκπρόσωπο της ένωσης των οικονομικών φορέων. Αλλωστε στο άρθρο 71 παρ13. εδ β. δεν ζητείται και ορθώς συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύμπραξη (απαίτηση της οδηγίας).
  Η απαίτηση εισάγει πρόσθετη γραφειοκρατικού τύπου απαίτηση και δεν προσθέτει κάποια ουσία ή διασφάλιση της Α.Α./Φ.
  Προτείνεται να απαλειφθεί η απαίτηση συμβολαιογραφικής πράξης για τον ορισμό του κοινού εκπροσώπου και η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης των επιμέρους οικονομικών φορέων περί ορισμού κοινού εκπροσώπου.