• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Δεπούντης' | 26 Μαρτίου 2016, 11:06

    • Οι Εργασίες , τα υλικά και τα μικρουλικά και ο ενσωματούμενος Εξοπλισμός θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν κατά σειρά ισχύος τις παρακάτω απαιτήσεις που ισχύουν ή θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών: 1. των αντίστοιχων Ελληνικών κανονιστικών διατάξεων, Νόμων , Οδηγιών, Συστάσεων, Εγκυκλίων κλπ. 2. Των Διεθνών Προτύπων ISO 3. Των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ που έχουν καταστεί υποχρεωτικά ή δεν έχει καταστεί υποχρεωτική ακόμη η εφαρμογή τους καθώς και των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Συστάσεων 4. Των Ελληνικών Κανονισμών, των προτύπωνπροδιαγραφών και Οδηγιών του ΕΛΟΤ(π.χ. HD 384, ΠΕΤΕΠ ) , των ΤΟΤΕΕ καθώς και των εγκυκλίων και των συστάσεων 5. Των Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τα Γερμανικά πρότυπα (DIN,VDE), τα Βρεττανικά (BS), τα Γαλλικά (NF), Τα Αμερικανικά (ASTM, ASME, NFPA, ASHRAE) κλπ. Ειδικότερα δε των κανονισμών και των προτύπων της χώρας προέλευσης τους αν δεν καλύπτονται από τα παραπάνω αναφερόμενα. • Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ΚΥΑ Αριθμ. 6690 –ΦΕΚ Β 1914/12 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης»(2006/C134/01 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 όσον αφορά τα προΊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σήμανση CE). Η Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.