• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 22:17

    Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 2. δεν λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες συνθήκες και δομές των Αναθετουσών Αρχών και Φορέων κυρίως των ευρισκομένων στην Περιφέρεια αλλά και σε πολλές κεντρικές Αρχές. Εχοντας γνώση των υφισταμένων συνθηκών, θεωρείται ότι για περισσότερες δράσεις των περιφερειακών φορέων, θα ζητείται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους αντιστοίχως «υπέρτερους» ή «εποπτεύοντες» φορείς. Αν και η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται να έχει ορθολογική βάση εντούτοις θα προκαλέσει προβλήματα κατά την εφαρμογή καθώς η πιθανολογούμενη «επάρκεια» των υπερτέρων φορέων για τις δικές τους δράσεις θα εξελιχθεί σε «ανεπάρκεια» εφόσον κληθούν να καλύψουν τους υποκείμενους «ανεπαρκείς» φορείς. Είναι αυτονόητο ότι το φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στους κεντρικούς φορείς εφόσον θα κληθούν να καλύψουν φορείς από όλη την Επικράτεια. Προτείνεται να τεθεί ως εναλλάκτική λύση η πρόβλεψη της ανάθεσης με σύμβαση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, η προετοιμασία του φακέλου της διαδικασίας, η υποβοήθηση της ΑΑ/ΑΦ στην διαδικασία διακήρυξης, στην διαδικασία αξιολόγησης καθώς και στην διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης. Η ανάθεση της σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου, θα γίνεται με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ο χαρακτηρισμός του φορέα ως «ανεπαρκή», αποτελεί αιτιολόγηση για την δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρειών Τεχνικού Συμβούλου. Συγκεκριμένα στο εδάφιο β. «β. Σε περίπτωση που υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και τα έργα και οι μελέτες αρμοδιότητας της ανατίθενται με προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ.4, στην τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα (εντολοδόχος).» προτείνεται να τεθεί στο τέλος του εδαφίου η προσθήκη «..ή να επιλέξει την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε Τεχνικό Σύμβουλο, με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες περί δημοσιών συμβάσεων».