Άρθρο 121 – Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση και οι προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών, για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου, ανάλογα με τον προϋπολογισμό τους, το είδος και τη κατηγορία τους, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των έργων.
2. Σε περίπτωση που τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και τα έργα και οι μελέτες αρμοδιότητας της ανατίθενται με προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4, στην τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα (εντολοδόχος). Στην εν λόγω προγραμματική σύμβαση θα ορίζονται τουλάχιστον:
α) Το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) Ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτομέρειες της καταβολής της, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέτει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ)οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου.
3. Η εντολοδόχος έναντι του κυρίου του έργου ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων της και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον κύριο του έργου. Αν στην σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά, η εντολοδόχος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον κύριο του έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έως την λήξη της εντολής. Αποφαινόμενα όργανα της συγκεκριμένης κάθε φορά σύμβασης είναι τα αρμόδια όργανα της εντολοδόχου.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:03 | TEE/TAK

  Δεν καθορίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη στελέχωση και οι προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών (θα καθοριστεί με ΚΥΑ εντός 6 μηνών από την εφαρμογή) με συνέπεια την ανάγκη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή με άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα, που διαθέτει επάρκεια.

 • 26 Μαρτίου 2016, 22:17 | αργυρης πλεσιας

  Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 2. δεν λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες συνθήκες και δομές των Αναθετουσών Αρχών και Φορέων κυρίως των ευρισκομένων στην Περιφέρεια αλλά και σε πολλές κεντρικές Αρχές. Εχοντας γνώση των υφισταμένων συνθηκών, θεωρείται ότι για περισσότερες δράσεις των περιφερειακών φορέων, θα ζητείται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους αντιστοίχως «υπέρτερους» ή «εποπτεύοντες» φορείς. Αν και η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται να έχει ορθολογική βάση εντούτοις θα προκαλέσει προβλήματα κατά την εφαρμογή καθώς η πιθανολογούμενη «επάρκεια» των υπερτέρων φορέων για τις δικές τους δράσεις θα εξελιχθεί σε «ανεπάρκεια» εφόσον κληθούν να καλύψουν τους υποκείμενους «ανεπαρκείς» φορείς. Είναι αυτονόητο ότι το φαινόμενο θα παρατηρηθεί και στους κεντρικούς φορείς εφόσον θα κληθούν να καλύψουν φορείς από όλη την Επικράτεια.
  Προτείνεται να τεθεί ως εναλλάκτική λύση η πρόβλεψη της ανάθεσης με σύμβαση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, η προετοιμασία του φακέλου της διαδικασίας, η υποβοήθηση της ΑΑ/ΑΦ στην διαδικασία διακήρυξης, στην διαδικασία αξιολόγησης καθώς και στην διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης. Η ανάθεση της σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου, θα γίνεται με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Ο χαρακτηρισμός του φορέα ως «ανεπαρκή», αποτελεί αιτιολόγηση για την δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρειών Τεχνικού Συμβούλου.

  Συγκεκριμένα στο εδάφιο β.
  «β. Σε περίπτωση που υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας, που προβλέπονται από την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει τεχνική επάρκεια και τα έργα και οι μελέτες αρμοδιότητας της ανατίθενται με προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ.4, στην τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα ή της περιφέρειας ή σε άλλη τεχνική υπηρεσία του κεντρικού δημόσιου τομέα (εντολοδόχος).»
  προτείνεται να τεθεί στο τέλος του εδαφίου η προσθήκη
  «..ή να επιλέξει την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε Τεχνικό Σύμβουλο, με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες περί δημοσιών συμβάσεων».