• Σχόλιο του χρήστη 'αργυρης πλεσιας' | 26 Μαρτίου 2016, 23:52

    Στην προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται "3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να προσδιορίζεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της παραγράφου 3.(15) του άρθρου 2, και συγκεκριμένα α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κλπ) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική), που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 204, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση μπορεί να ορίζεται χρόνος έναρξης ισχύος της, μεταγενέστερος της εκδόσεώς της, προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές να εναρμονίσουν τις προκηρύξεις που εκδίδουν για μελέτες που αναθέτουν από το χρόνο αυτό και εξής." Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω περιέχονται στον ν.696/74. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πολλές φορές μη συμβατό με την σύγχρονη πραγματικότητα και το επίπεδο γνώσης και τεχνικής. Σε πολλές περιπτώσεις ήδη έχουν επικαιροποιηθεί προδιαγραφές μελετών (πχ ΟΜΟΕ, αντικεισμικοί κανονισμοί κλπ). Θετική θα ήταν η συνολική επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών Προδιαγραφών. Προτείνεται να τεθεί ότι οι αλλαγές θα γίνουν με ισχύ Π.Δ. καθώς δεν είναι νομικά ορθή η κατάργηση των προβλέψεων του νόμου με Υ.Α. Εχουν αντιμετωπισθεί κατά το παρελθόν αντίστοιχες εμπλοκές νομοθετικού πλαισίου και θεωρείται σκόπιμη η σαφής τοποθέτηση στην παρούσα φάση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης του ν696/74 με ένα νέο, σύγχρονο, στιβαρό και πλήρες θεσμικού πλαίσιο ισχύος τουλάχιστον Π.Δ.