• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Αδάμος' | 27 Μαρτίου 2016, 14:58

    Στην παρ. 3.7) του άρθρου 2 αναφέρεται ότι "ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 και αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών" Η ανωτέρω αναφορά στο άρθρο 8 είναι μάλλον λανθασμένη