• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνιος Κόκκινος' | 27 Μαρτίου 2016, 20:59

    Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού οι τυχόν θετικές ζημίες οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας που αντιστοιχεί στον χρόνο που ο κύριος του έργου είναι υπερήμερος. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι τόκοι υπερημερίας μπορεί να αφορούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ο Κύριος του Έργου είναι υπερήμερος