Άρθρο 149 – Υπερημερία κυρίου του έργου

1. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τις θετικές του ζημιές που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Η έγγραφη όχληση υποβάλλεται μετά την έναρξη της υπερημερίας του κυρίου του έργου, άλλως είναι πρόωρη και δεν επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της. Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού οι τυχόν θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερ¬βαίνουν τον τόκο υπερημερίας..
2. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω των θετικών ζημιών από σταλίες μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού του αναδόχου λαμβάνεται υπόψη ο μισθωμένος και ο ιδιόκτητος μηχανικός εξοπλισμός του που βρίσκεται επί τόπου του έργου και χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην κατασκευή του, και υπό τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
α. Ότι ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνεται και συνοδεύει το χρονοδιάγραμμα του έργου ή τον πίνακα εξοπλισμού που δηλώθηκε στην προσφορά του, όπως ισχύει.
β. Ότι κατά την προσκόμισή του εξοπλισμού στο εργοτάξιο θα κατατεθούν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται: (1) η ιδιοκτησία, (2) το έτος κατασκευής κάθε μηχανήματος, (3) το έτος αγοράς, (4) η αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος από τα επίσημα βιβλία της εργοληπτικής επιχείρησης, (5) η προβλεπόμενη χρονική περίοδος απασχόλησης κάθε μηχανήματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και το είδος των εργασιών στο οποίο θα απασχοληθεί, (6) τα μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο εξοπλισμό
γ. Ότι η σταλία κάθε μηχανήματος θα επισυμβεί μέσα στην περίοδο που το μηχάνημα επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και στον υπό στοιχείο β.(5) αμέσως ανωτέρω χρόνο.
δ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης για την σταλία ιδιόκτητου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη ως μέγιστες αποδεκτές τιμές, αυτές που προκύπτουν από την υπό στοιχείο β.(4) αναπόσβεστη λογιστική αξία του μηχανήματος και την πραγματική εναπομένουσα λειτουργική ζωή του μηχανήματος, βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή.Για τον καθορισμό της σταλίας μισθωμένου μηχανήματος θα λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.
ε. Η αποζημίωση λόγω σταλιών ιδιόκτητων μηχανημάτων μη περιλαμβανομένων στον πίνακα μηχανημάτων της προσφοράς του αναδόχου, γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως παραπάνω και επιπροσθέτως εφόσον ο ανάδοχος ενημέρωσε και έλαβε την έγκριση πριν από την προσκόμιση του μηχανήματος από την Υπηρεσία, με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και απέδειξε την αναγκαιότητα του μηχανήματος, σε περίπτωση δε αντικατάστασης μηχανήματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα της προσφοράς, να αποδείξει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:44 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Να προστεθεί εδάφιο στην παρ. 1 που να ορίζει ρητώς ότι το αίτημα αποζημιώσεως υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο μετά την άρση του λόγου υπερημερίας του κυρίου του έργου που δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, διότι τότε ευλόγως καθίσταται δυνατή η αποτίμηση των θετικών ζημιών του αναδόχου που προκλήθηκαν από την υπαίτια συμπεριφορά του ΚτΕ όπως περιγράφηκε στην προηγηθείσα όχληση.

 • 27 Μαρτίου 2016, 22:08 | Αντώνιος Κόκκινος

  να συγχωνευθούν τα άρθρα 149 και 205 και η επιτροπή του άρθρου 205 να κρίνει και επί της αναγκαιότητας και για το κόστος μηχανημάτων

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

  το 149 είναι κακογραμμένο άρθρο

 • 27 Μαρτίου 2016, 20:59 | Αντώνιος Κόκκινος

  Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού οι τυχόν θετικές ζημίες οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας που αντιστοιχεί στον χρόνο που ο κύριος του έργου είναι υπερήμερος.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Οι τόκοι υπερημερίας μπορεί να αφορούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που ο Κύριος του Έργου είναι υπερήμερος