• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 27 Μαρτίου 2016, 21:38

    παρ.4. Πρέπει να μπαίνει και ο ΚΑΕ υποχρεωτικά αφού αυτός αποτελεί το στοιχείο έλεγχου για τις κατατμήσεις. Το CPV είναι ένας πανευρωπαϊκός τρόπος κωδικοποίησης για να μπορούν οι εταιρίες να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που γίνονται εντός της ΕΕ. Ένας προμηθευτής μπορεί να μην γνωρίζει τη γλώσσα ενός άλλου κράτους, γνωρίζει όμως ότι οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι κοινές και γνωρίζουν επίσης και τα CPV για τα οποία μπορεί να δώσει προσφορά. Για το Δημόσιο Λογιστικό (Ν.2362/1995 και τώρα 4270/2014, άρθρο 133) αυτό που καθορίζει το ύψος της δαπάνης προκειμένου να γίνει απευθείας ανάθεση, πρόχειρος ή δημόσιος διαγωνισμός, είναι μόνο οι ΚΑΕ. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣΥΝ VII 403/2009,ΕΛΣΥΝ VII Τμ 407/2010,ΕΛΣΥΝ VII Τμ 47, 129,389,2010,ΕΛΣΥΝ IV Τμ πραξ 6/2012,ΕΛΣΥΝ VII Τμ πραξ 96/2012 ) οι οποίες κρίνουν ότι το CPV αποτελεί μεν συνεκτιμώμενο, αλλά όχι δεσμευτικό στοιχείο κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας μίας δαπάνης Ο Π/Υ ψηφίζεται και έχει μόνο ΚΑΕ και με ΚΑΕ γίνεται η κατανομή των πιστώσεων από τα υπουργεία στους φορείς τους. Η κατανομή πιστώσεων με CPV οδηγεί σε μια κατάτμηση των προϋπολογιζομένου ποσού και δημιουργεί τις συνθήκες νομιμοποίησης προκειμένου για να γίνονται οι διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί με απευθείας αναθέσεις. Οι ΚΑΕ για κάθε μία δαπάνη είναι συγκεκριμένοι ενώ τα CPV για κάθε ένα προϊόν ή υπηρεσία ξεπερνούν τα 10. Στον τομέα της πληροφορικής ξεπερνάνε τα 100 ενώ στις υπηρεσίες τα 20. Αν λοιπόν ένας φορέας δαπανά 600.000€ ετησίως μπορεί να κάνει είτε απευθείας αναθέσεις είτε το πολύ πρόχειρους διαγωνισμούς. Κανείς δεν γνωρίζει λοιπόν τι δαπανά, οι διαγωνισμοί δεν γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ότι αυτό συνεπάγεται και δημιουργούνται συνειδητά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, σπατάλης και διαφθοράς. Θα πρέπει στον νόμο που θα αντικαταστήσει το ν.4281/2014 να αναφέρεται σαφώς ότι στη διακήρυξη θα αναγράφεται ο ΚΑΕ, θα είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η αναγραφή του CPV γίνεται επικουρικά για χρήση του από τους προμηθευτές και μόνο. Το δημόσιο λογιστικό ήταν και είναι ο πιο σημαντικός νόμος, ο οποίος καθορίζει όχι μόνο τα κριτήρια για τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις ευθύνες όσων δεν τηρούν τις διαδικασίες.