• Στην παρ. 9 αναφέρεται: « ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, Η τελευταία πρόταση δημιουργεί ασάφεια και μπορεί να οδηγήσει σε χαρακτηρισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων σε προμήθειες, προτείνουμε την απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου. Στην παρ. 23 αναφέρεται: ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την αγορά των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης, Ο παραπάνω ορισμός του κύκλου ζωής , είναι ασαφής και χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης. Στην παρ.2 .6 εισάγεται ένας νέος όρος της «επιτελεστικότητας» Ο όρος είναι ασαφής και χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης.