• Στο συγκεκριμένο άρθρο, παρ. 1 εδάφιο 5 αναφέρεται ότι: «Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ) του Μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες .... όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης». Η παραπάνω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών, για την χρήση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι υπερβολική και καταχρηστική διότι δεν αφήνει να λειτουργήσει ελεύθερα ο ανταγωνισμός και δημιουργεί αναθέτουσες αρχές πολλών ταχυτήτων. Το ίδιο ισχύει και για την επίκληση της επαγγελματικής επάρκειας. Προτείνεται η απαλοιφή της διάταξης.