Άρθρο 72 – Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1.Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 70 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 70, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ) του Μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 73, 80 81 και 82, αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 68 και 69. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4.του άρθρου 68 και του άρθρου 69. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 6 του άρθρου 68 και του άρθρου 69.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 19, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων ή συμβάσεων υπηρεσιών, ή στην περίπτωση εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1919, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:32 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

  Θα πρέπει να προστεθεί ότι η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ορίζει στην σύμβαση ακριβώς τα έγγραφα – δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν στην περίπτωση στήριξης.

 • Στο συγκεκριμένο άρθρο, παρ. 1 εδάφιο 5 αναφέρεται ότι:
  «Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ) του Μέρους ΙΙ του παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες …. όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης».
  Η παραπάνω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών, για την χρήση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι υπερβολική και καταχρηστική διότι δεν αφήνει να λειτουργήσει ελεύθερα ο ανταγωνισμός και δημιουργεί αναθέτουσες αρχές πολλών ταχυτήτων. Το ίδιο ισχύει και για την επίκληση της επαγγελματικής επάρκειας.
  Προτείνεται η απαλοιφή της διάταξης.

 • 26 Μαρτίου 2016, 12:56 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Πρέπει να διευκρινιστούν στο Σ/Ν ότι τα όρια ευθύνης των άλλων φορέων θα περιορίζονται στο αντικείμενο του έργου που σχετίζονται με τους πόρους που θα διαθέσει (οικονομικούς ή τεχνικούς) και όχι στο σύνολο του έργου. Μία δέσμευση κοινής ευθύνης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι αποτρεπτική για τη συνεργασία ενός τέτοιου φορέα με έναν διαγωνιζόμενο, ιδιαίτερα εάν ο φορέας αυτός είναι Εταιρεία εκτός Ελλάδας.
  Επομένως οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν σαφώς ποιους πόρους θα διαθέσει ο άλλος φορέας και πως θα πρέπει να μεταφερθεί η δάνεια εμπειρία κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε να είναι ξεκάθαρα τα θέματα αυτά κατά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο στάδιο του διαγωνισμού.