• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ' | 28 Μαρτίου 2016, 10:17

    Ο ΠΣΧΜ διαπιστώνει ότι με το Σ/Ν επιχειρείται η διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού Πλαισίου Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών, παρά η εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τους οικονομικούς φορείς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το γεγονός οδηγεί σε πρόδηλες αντιφάσεις άρθρων ή σε συγκρούσεις με άρθρα των Οδηγιών. Δεδομένου ότι τα Μητρώα στη χώρα μας για υπηρεσίες μηχανικού, θεμελιώνονται στην αντιστοιχία κατηγοριών μελετών ή έργων με Ελληνική ονοματολογία και ακαδημαϊκών τίτλων, κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε γενικά και ειδικότερα στο θέμα, ώστε να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση ιδιαίτερα των βουλευτών, που θα το διαπραγματευθούν και ευελπιστούμε να συνδράμουν στην κατεύθυνση να διορθωθούν υφιστάμενες στρεβλώσεις και να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα ευνοήσουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα. 1.0. Επαγγελματικές Δραστηριότητες Μηχανικών . Στη χώρα μας οι επαγγελματικές δραστηριότητες διπλ. μηχανικού (εκπόνηση μελετών, κατασκευές και ευθύνη λειτουργίας τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων), εξακολουθούν να κατοχυρώνονται αποκλειστικά υπέρ ορισμένων «προνομιούχων» ειδικοτήτων, που αποτελούν την πλειοψηφία στους κόλπους του ΤΕΕ. Και τούτο παρά τις ρυθμίσεις του ν.4254/14, με τον οποίο επιχειρήθηκαν τροποποιήσεις των νόμων 4663/30 και 6422/34. Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά δεδομένα, έπρεπε να αιτιολογηθούν οι ως άνω αποκλειστικές δραστηριότητες, που επιβάλλουν διακρίσεις, άνιση μεταχείριση και περιορισμούς στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις Δημόσιες Συμβάσεις, των «μη προνομιούχων» διπλ. μηχανικών (π.χ. διπλ. Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.α) αλλά και των πτυχιούχων ΑΤΕΙ. Την τελευταία τετραετία με κείμενα και παρεμβάσεις των φορέων των «μη προνομιούχων» ειδικοτήτων και ιδιαίτερα του Παν. Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, αναδείχθηκε το αναιτιολόγητο των αποκλειστικών κατοχυρώσεων, που επιβεβαιώθηκε με μελέτη του δικηγορικού γραφείου Δ.Κ. Αυγητίδη (κατόπιν ανάθεσης από Υπ. Οικονομικών και ΕΕ) και τη γνωμάτευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 17613/30.01.2014). Ως συμπέρασμα προέκυψε η ανάγκη για ριζικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος των διπλ. μηχανικών. Με το ν. 4254/14 (Άρθρο 1 Υποπαρ. ΣΤ23 και ΙΓ12) ήρθη, αλλά ατελώς το καθεστώς των αποκλειστικών κατοχυρώσεων, λόγω του χαοτικού υφιστάμενου και ανθιστάμενου λοιπού Κανονιστικού Πλαισίου. Ειδικότερα: • Με την Υποπαρ. ΣΤ23 καταργήθηκαν οι όροι «Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» και «Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων», που είχαν συνδεθεί με αποκλειστικές δραστηριότητες των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών (ν.6422/34) και αντικαταστάθηκαν με τους όρους «Εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και των Τεχνικών Έργων» και «Μελέτες Εγκαταστάσεων». Επισημαίνεται ότι με την Υποπαρ. ΣΤ23 τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν.3982 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011 – Μέρος Α) και του Άρθρου 228 του ν.4072/12, που ισχυροποιούσαν το υφιστάμενο καθεστώς, αντί να δημιουργούν συνθήκες απελευθέρωσης. Η Υποπαρ. ΣΤ23 επιτρέπει την επαγγελματική δραστηριοποίηση σε μελέτες, κατασκευές και λειτουργία εγκαταστάσεων, όσων διπλ. μηχανικών προορίζονται γι’ αυτές τις δραστηριότητες, με βάση το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Στην Υποπαρ. ΣΤ23 προβλέπεται η έκδοση ΠΔ μετά γνώμη του ΤΕΕ, για τον προσδιορισμό των «επαγγελματικών δικαιωμάτων» των διαφόρων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών, που δραστηριοποιούνται σε μελέτες εγκαταστάσεων, σε επιβλέψεις εκτέλεσης των μελετών και σε λειτουργία – συντήρηση των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας των τεχνικών και κτιριακών έργων. Επιπλέον στην Υποπαρ. ΣΤ23 προβλέπεται επέκταση χωρίς αδειοδότηση, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνικών (μη διπλ. ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) σ’ όλους τους διπλ. μηχανικούς, όπως προσδιόριζε ο ν. 6422/34, αλλά όχι ο ν.3982/11, που επεφύλασσε το δικαίωμα αυτό μόνον στους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Ναυπηγούς Μηχανικούς. Για την επέκταση αυτή εκδόθηκε πρόσφατα έκδοση Εγκύκλιος από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας. Η εγκύκλιος αποτελεί έως σήμερα, τη μοναδική ενέργεια της Διοίκησης στην κατεύθυνση «ανοίγματος» των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των διπλ. Μηχανικών. Η έκδοση του ΠΔ εκκρεμεί και τα αναφερθέντα προβλήματα, που σχετίζονται με δραστηριότητες διπλ. μηχανικών σε εγκαταστάσεις δεν έχουν αντιμετωπισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/14. • Με την Υποπαρ. ΙΓ12 καταργήθηκε ο όρος «Οικοδομικές Εργασίες» που είχε συνδεθεί με αποκλειστικές δραστηριότητες Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ν.4663/30) και επί πλέον διακρίθηκαν οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών, χωρίς λοιπούς προσδιορισμούς. Συγχρόνως υφίσταται πρόβλεψη να προσδιορισθούν λεπτομερώς με ΠΔ και σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ, οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτών των ειδικοτήτων με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους και ορισμένες εξ αυτών να αποδοθούν και σε άλλες ειδικότητες, εφόσον τούτο προκύπτει από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Η έκδοση του ΠΔ ανατέθηκε από τον ΥΠΥΜΕΔΙ σε Επιτροπή υπό την Προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το Έργο της Επιτροπής δεν τελεσφόρησε κατόπιν ασυμφωνίας του ΤΕΕ. 2.0. Άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού σε Μελέτες και Έργα Δημοσίων Συμβάσεων. Με το ΠΔ696/74, τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών –ΚΠΑΜΥ (ΦΕΚ 16127/22.08.2005) και τα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών, οι μελέτες και τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων κατηγοριοποιούνται, έτσι ώστε οι αναθέσεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων να προσανατολίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, προς τις «προνομιούχες» ειδικότητες στη βάση των προσδιορισμών «Οικοδομικές Εργασίες» και «Η/Μ Εγκαταστάσεις». Ειδικότερα η δομή των Μητρώων, που θέτουν προκαταβολικά και ως επί το πλείστον αυθαίρετα, όρους και περιορισμούς για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Αντιστοίχιση ακαδημαϊκού τίτλου με κατηγορίες μελετών και έργων, Πτυχία διαβαθμισμένα σε τάξεις με πρόβλεψη συμμετοχής κάθε τάξης σε διαγωνισμούς ανάλογα με τον προϋπολογισμό μελετών ή έργων, Υποχρεωτική στελέχωση Μελετητικών ή Εργοληπτικών Εταιρειών με ορισμένες ειδικότητες ανάλογα με τις κατηγορίες των μελετών και των έργων και τις τάξεις των πτυχίων), είναι αντίθετη με το πνεύμα και το γράμμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Και τούτο διότι οι Οδηγίες προβλέπουν απλά, τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς κάθε οικονομικού φορέα, που διαθέτει τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες για να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο ενός διαγωνισμού και αποδέχεται την κρίση αυτών των δυνατοτήτων με βάση τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα, αναδεικνύουν τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου πλαισίου ανάθεσης των μελετών και έργων Δημοσίων Συμβάσεων, που ειδικά σε εξειδικευμένα τεχνολογικά έργα, αποτελούν προδήλως τροχοπέδη στην ανάπτυξη: • Δεδομένου ότι δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. Βιολογικοί Σταθμοί Επεξεργασίας Αποβλήτων, Έργα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων), το κύριο αντικείμενο των μελετών των έργων αυτών, που εντάσσονται με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των έργων στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων, ανατίθεται σε Μελετητές του Μητρώου για Υδραυλικά Έργα και Η/Μ εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται να αναλάβουν το κύριο αντικείμενο των μελετών, όσες ειδικότητες διπλ. μηχανικών δεν έχουν τον ακαδημαϊκό τίτλο για να εγγραφούν ως μελετητές Υδραυλικών Έργων ή Η/Μ εγκαταστάσεων. • Ως βασικοί εργολήπτες της κατασκευής ενός Σταθμού Καύσης Απορριμμάτων, καλούνται με βάση επί μέρους προϋπολογισμούς του Έργου, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα (ΜΕΕΠ) για Έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), που πρέπει να στελεχώνονται ανάλογα με τους προϋπολογισμούς αυτούς, με ειδικότητες διπλ. Μηχανικών εγγεγραμμένες με βάση τον ακαδημαϊκό τους τίτλο στα Μητρώα Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για τα Οικοδομικά και Η/Μ έργα. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται ή υποβαθμίζονται οι εργολήπτες, που εγγράφονται στο Μητρώο για «Έργα Καθαρισμού νερού και αποβλήτων» για τα οποία δεν προβλέπεται προϋπολογισμός. Σχετική με τις ως άνω στρεβλώσεις, είναι η απάντηση της ΕΕ στην καταγγελία με αριθμό 2011/4083, στην οποία διαπιστώνεται ότι η δομή του Μητρώου Εργοληπτών (και κατ’ αναλογία του Μητρώου Μελετητών), δεν αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και οι αναθέτουσες αρχές δεν διενεργούν με διαφάνεια, δημιουργώντας τεχνητούς περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Με το ν. 4281/14 υπήρξε μία μερική προσαρμογή στην απάντηση της ΕΕ, που όμως πρέπει να θεωρείται αποσπασματική και αλυσιτελής. Επισημαίνονται στη συνέχεια ορισμένα χαρακτηριστικά της δομής του υφιστάμενου συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και έργων Δημοσίων Συμβάσεων, που αναδεικνύουν τις αναφερθείσες στρεβλώσεις. • Η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των μελετών αλλά και των έργων, δεν προσδιορίζει πλην εξαιρέσεων το λειτουργικό σκοπό των έργων. Υφίσταται επομένως αοριστία ή ανεπίτρεπτη γενίκευση στην κατηγοριοποίηση, με προφανή συντεχνιακή σκοπιμότητα να αντιστοιχισθούν κατηγορίες μελετών με ακαδημαϊκούς τίτλους ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών. Επί πλέον είναι πρόδηλη η επικάλυψη περιεχομένων μελετών διαφόρων κατηγοριών, πράγμα όμως που αγνοείται στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΥ), στον οποίο περιλαμβάνονται προδιαγραφές περιεχομένων και αντίστοιχες αμοιβές ορισμένων μόνον κατηγοριών μελετών. Οι προβλέψεις της παρ. 3 του Άρθρου 2 του ν. 3316/05 για την περιγραφή των προδιαγραφών περιεχομένων όλων των κατηγοριών μελετών του νόμου, ουδέποτε υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα τα «απροσδιόριστα» αντικείμενα ορισμένων κατηγοριών μελετών να έχουν ενσωματωθεί δια μέσου του ΚΠΑΜΥ σε άλλες κατηγορίες και να έχουν αντιστοιχισθεί με πτυχία «προνομιούχων» μελετητών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ συγχρόνως έχουν υποβαθμιστεί ή ουσιαστικά αχρηστευτεί τα πτυχία μελετητών με «απροσδιόριστο» στον ΚΠΑΜΥ αντικείμενο. • Οι προϋπολογισμοί των μελετών έργων τεμαχίζονται και προσδιορίζονται από τον ΚΠΑΜΥ οι προεκτιμώμενες αμοιβές των πτυχίων μελετητών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκπόνηση επί μέρους μελετών και στη σύνταξη αντίστοιχων προϋπολογισμών. Με βάση τους επί μέρους προϋπολογισμούς των έργων, που προκύπτουν από τις μελέτες, προσδιορίζονται και τα πτυχία των εργοληπτών, που καλούνται να εκτελέσουν τα έργα και συνήθως είναι πτυχία εργοληπτών για Οικοδομικά και Η/Μ έργα. Ο τεμαχισμός προϋπολογισμών μελετών και έργων στη βάση εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων, αποτελεί την πλέον σημαντική στρέβλωση στο υφιστάμενο σύστημα ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. • Μολονότι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις τις διακρίνουν σε Συμβάσεις Κατασκευής ή Μελετοκατασκευής Έργων, σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών και σε Συμβάσεις Προμηθειών, το υφιστάμενο θεσμικό Πλαίσιο διακρίνει κατ’ απόλυτο τρόπο την «Κατασκευή» από τις «Μελέτες» και επιβάλλει την συμμετοχή Μελετητών σε αναθέσεις έργων με το σύστημα «Μελετοκατασκευή», μη αναγνωρίζοντας ότι ειδικά σε έργα με εξειδικευμένη τεχνολογία ορισμένοι κατασκευαστές διαθέτουν την τεχνογνωσία να τα σχεδιάσουν και να τα λειτουργήσουν, ενώ είναι αμφίβολο αν τούτο συμβαίνει και με τους μελετητές. Με τον τρόπο όμως αυτό, δεν ευνοείται η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων προς την καινοτομία και τροχοπεδείται η ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά στοιχεία και παραδείγματα από την εφαρμογή των Μητρώων στη χώρα μας με τα οποία όπως πιστεύουμε, αιτιολογούνται οι ως άνω στρεβλώσεις στις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχουν στις παρεμβάσεις του ΠΑΣΕΠΠΕ στη δημόσια διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι ουδείς μπορεί να αδιαφορήσει, όταν αντιληφθεί το συντεχνιακό χαρακτήρα που αναδύεται από τα παραδείγματα. Αναφερόμενοι ειδικότερα στην αντιστοίχιση Ελληνικών κατηγοριών μελετών και κατηγοριών του Κοινού Ευρωπαϊκού Λεξιλογίου CPV, που γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV του Σ/Ν για τις δημόσιες συμβάσεις και πρέπει να αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και των διπλ. Χημικών Μηχανικών σημειώνουμε χαρακτηριστικά: • Απουσιάζουν εντελώς από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV οι μελέτες «Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων». Οι «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων» της κατηγορίας 7180000-6 του CPV, αντιστοιχούνται αποκλειστικά με «Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων» του Μητρώου Μελετητών, πράγμα που ευνοεί τις ειδικότητες ΠΜ, ΤΜ και ΜΠερ που δικαιούνται αποκλειστικά να καταταχθούν στην κατηγορία αυτή με βάση το «γνωστικό αντικείμενο σπουδών» (?) και να εκπονούν τις μελέτες εγκαταστάσεων «Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων» με βάση τις προδιαγραφές του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Όμως οι συντάκτες του Παραρτήματος φαίνεται να αγνοούν τα ακόλουθα:  Με βάση τον Ιδρυτικό νόμο του ΤΕΕ (ΒΔ 19/21 Φεβ 1938), το ΠΔ 274/97 και κυρίως τις διατάξεις της Υποπαρ. ΣΤ23 του ν. 4254/14, οι μελέτες κύριου αντικειμένου για «Εγκαταστάσεις Νερού και Αποβλήτων», έπρεπε όταν προκηρύσσονται ξεχωριστά από την εκτέλεση του έργου, να μην αποκλείουν τη συμμετοχή της ειδικότητας των Χημικών Μηχανικών. Εξάλλου στην περίπτωση σύγχρονης ανάθεσης της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου, έπρεπε κατά την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και τη δομή του Ελληνικού Μητρώου Εργοληπτών, οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς να ανήκουν στην κύρια κατηγορία «Έργων Καθαρισμού Αποβλήτων», δηλαδή στην κατηγορία 42252000-8 του CPV. Πως είναι επομένως δυνατό αυτοί οι φορείς να αποκλείονται από υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα έργα αυτά;  Σύμφωνα με τη γνωμάτευση ΑΠ 3781 της 22/02/1966 της Συγκλήτου του ΕΜΠ, οι διπλ. Χημικοί Μηχανικοί έχουν τις ικανότητες με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών, να ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες μελέτης και κατασκευής εγκαταστάσεων διεργασιών (όπως π.χ. είναι οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων). Παρόμοια γνωμάτευση δεν υφίσταται για τις ειδικότητες των μηχανικών, που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, την κύρια ευθύνη μελέτης και εκτέλεσης των έργων αυτών . • Διάφορες Κατηγορίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Λεξιλογίου CPV όπως (Υπηρεσίες σχετικές με τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων, Επιθεώρηση συστημάτων αερισμού, Υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων θέρμανσης αντιστοιχίζονται αποκλειστικά με την κατηγορία του Μητρώου Μελετητών για «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες», που φωτογραφίζει τις ειδικότητες που δικαιούνται να εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις μελέτες αυτές. Όμως:  Σύμφωνα με την παρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 έχουν καταργηθεί οι ονοματολογίες μελετών, που φωτογραφίζουν ειδικότητες και κάθε ειδικότητα διπλ. μηχανικού με βάση το γνωστικό της αντικείμενο, μπορεί να απασχοληθεί σε μελέτες εγκαταστάσεων.  Είναι προδήλως αντιληπτό, ότι το γνωστικό αντικείμενο λόγω σπουδών των ειδικοτήτων, που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών για το σύνολο «Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Μελετών» είναι διαφορετικό. Επομένως με το Παράρτημα XV, καταρρίπτεται η λογική της δομής του Μητρώου Μελετητών με βάση την οποία η αρχική εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, πρέπει να προκύπτει από το «γνωστικό αντικείμενο σπουδών». Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν προηγούμενα, σαφώς εντάσσονται στις δραστηριότητες των Χημικών Μηχανικών που προορίζονται να δραστηριοποιούνται σε σύνθετες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις διεργασιών της βιομηχανίας. Προκύπτει από τα προηγούμενα ότι το Μητρώο Μελετητών είναι ανυπόστατο λόγω των κραυγαλέων αποκλεισμών που επιβάλλει και προδήλως δεν μπορεί η ισχύς του να αποτελεί προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Ο ΠΣΧΜ έχει υποβάλλει αρμοδίως σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στη βάση των ακόλουθων αρχών και κατευθύνσεων. Η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων διπλ. μηχανικού όπως ειδικότερα είναι η εκπόνηση οριστικών μελετών για πλήρη έργα, συνδέεται με εμπειρία και ιδιαίτερα σε σύνθετα έργα και εγκαταστάσεις αποτελεί αντικείμενο ομάδας μηχανικών. Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα συνδεδεμένα με δεξιότητες και ικανότητες για την Τεχνική Δ/νση και συντονισμό της ομάδας (PROJECT ENGINEERING), μπορεί πράγματι να αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και τούτο είναι συμβατό με όσα σχετικά συμβαίνουν στον αναπτυγμένο κόσμο (π.χ. Professional Engineers – ΗΠΑ, Chartered Engineers – Μεγ. Βρετανία). Τα «γνωστικά αντικείμενα λόγω σπουδών» που αποτελούν τη βάση των Ελληνικών Μητρώων, σχετίζονται με «κατοχύρωση ακαδημαϊκών τίτλων» με βάση επαγγελματικά περιγράμματα που εκδίδονται από το Υπ. Εργασίας, ακολουθούν διεθνή πρότυπα (π.χ. ISCO – 2008), και προσδιορίζουν απαραίτητες γνώσεις ή/και δεξιότητες για συμμετοχή π.χ. σε ομάδα εκπόνησης της πλήρους μελέτης ενός έργου και ιδιαίτερα των μεγάλων σύνθετων έργων. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετο απαιτούμενο επαγγελματικό προσόν πέραν των αρχικών γνώσεων, είναι η εμπειρία και προφανώς πρέπει να γίνονται αποδεκτές οι αλληλοεπικαλύψεις στα γνωστικά αντικείμενα των διαφόρων ειδικοτήτων. Εφόσον γίνουν αποδεκτά τα προηγούμενα, είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών όπως τούτο απαιτείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά δεδομένα και να τροποποιηθεί ανάλογα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων.