• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΜΗΤΕΔΥ' | 28 Μαρτίου 2016, 10:56

    Παρέμβαση ΠΟΜΗΤΕΔΥ σε Σχέδιο Νόμου «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008) και Ν. 4009/11. Επομένως, η Ομοσπονδία μας προτείνει τις κάτωθι τροποποιήσεις: Άρθρο 148 Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη παρ. 6 Αντί του «Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ» να ισχύσει το: Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ