• (Παρ. 4) Κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ μπορεί να προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες έργων και ορίων προϋπολογισμού ειδικό καθεστώς με ειδικές διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών ή αναθέσεων, διαφορετικές προθεσμίες δημοσίευσης των διακηρύξεων ή πράξεων δημοσιότητας, κριτήρια επιλογής, τρόπο αξιολόγησης ή ανάθεσης καθώς και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω. Η ΠΕΔΜΕΔΕ ενόψει και των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, προτείνει, ως βασική θέση, την διατήρηση του ΜΕΕΠ και των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού τάξεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Προτείνεται να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων για τους διαγωνισμούς που αφορούν στα δημόσια έργα, και που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών (δηλαδή σε δημόσια έργα προϋπολογισμού κάτω του κατωφλίου της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, που ενσωματώνονται με το παρόν σχέδιο νόμου) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος σχεδίου νόμου. Προς επίρρωση της θέσης της ΠΕΔΜΕΔΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής : 1. Για τις συμβάσεις χωρίς «βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον», υπό την έννοια της νομολογίας του Δ.Ε.Ε., ένα σύστημα αντίστοιχο (αλλά λιγότερο περιοριστικό) εκείνου του άρθρου 102 ν.3669/2008, δηλαδή το σύστημα των τάξεων, μπορεί να κριθεί συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο. 2. Για την προσφυγή σ’ ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται ή τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 59 του ν.4278/2014 ή, ως επικουρική λύση, η νομοθέτηση νέου συστήματος διαδικασιών δημοπράτησης, με την εξουσιοδοτική αρμοδιότητα που δίδει το άρθρο 137 στον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ 3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να οριοθετούνται με κατά το δυνατόν ακρίβεια οι άνευ βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος συμβάσεις, με κύριο κριτήριο την αξία τους (λχ. το το κατώφλι της οδηγίας, σήμερα οριζόμενο στο ποσό των 5.225.000 ευρώ), ενισχυτικά δε ως προς την απόδειξη της νομιμότητας με το κοινοτικό δίκαιο θα λειτουργήσει και η θεμελίωση της ανάγκης προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η επίκληση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.