Άρθρο 137 – Προσκλήσεις προς υποψηφίους κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Κριτήρια επιλογής

1. Στις κλειστές διαδικασίες και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.
2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα έγγραφα της σύμβασης, στην περίπτωση που στα έγγραφα αυτά δεν παρέχεται απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση και δεν διατίθενται ήδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα IX του Προσαρτήματος Α.
3. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιορίζει στα έγγραφα της σύμβασης και να μην επιβάλει ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την χρηματοοικονομική ή οικονομική επάρκεια και την επαγγελματική ή/και τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων, παρά μόνον εφόσον αυτό αιτιολογείται ειδικά από τυχόν ιδιαιτερότητες της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικότητας
4. Ειδικά για τις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας συμβάσεις του παρόντος με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες έργων καθώς και για ειδικές κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και ορίων προϋπολογισμού αυτών, διαφορετικές διαδικασίες αναφορικά με τη διενέργεια των διαγωνισμών ή των αναθέσεων, διαφορετικές προθεσμίες δημοσίευσης διακηρύξεων ή πράξεων δημοσιότητας, κριτήρια επιλογής, τρόπο αξιολόγησης και ανάθεσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.
5. Για τη συμμετοχή οικονομικού φορέα οποιασδήποτε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δημοπρασία δημοσίου έργου, κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, απαιτείται η προσκόμιση του πρωτοτύπου ή νόμιμου αντιγράφου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μητρώο.

 

 • (Παρ. 4) Κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ μπορεί να προβλέπεται για ειδικές κατηγορίες έργων και ορίων προϋπολογισμού ειδικό καθεστώς με ειδικές διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών ή αναθέσεων, διαφορετικές προθεσμίες δημοσίευσης των διακηρύξεων ή πράξεων δημοσιότητας, κριτήρια επιλογής, τρόπο αξιολόγησης ή ανάθεσης καθώς και κάθε άλλο θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με τα ανωτέρω.

  Η ΠΕΔΜΕΔΕ ενόψει και των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων, προτείνει, ως βασική θέση, την διατήρηση του ΜΕΕΠ και των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού τάξεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Προτείνεται να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια προϋπολογισμού έργων για τους διαγωνισμούς που αφορούν στα δημόσια έργα, και που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών (δηλαδή σε δημόσια έργα προϋπολογισμού κάτω του κατωφλίου της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, που ενσωματώνονται με το παρόν σχέδιο νόμου) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 137 του παρόντος σχεδίου νόμου. Προς επίρρωση της θέσης της ΠΕΔΜΕΔΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής :

  1. Για τις συμβάσεις χωρίς «βέβαιο διασυνοριακό ενδιαφέρον», υπό την έννοια της νομολογίας του Δ.Ε.Ε., ένα σύστημα αντίστοιχο (αλλά λιγότερο περιοριστικό) εκείνου του άρθρου 102 ν.3669/2008, δηλαδή το σύστημα των τάξεων, μπορεί να κριθεί συμβατό προς το κοινοτικό δίκαιο.

  2. Για την προσφυγή σ’ ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται ή τροποποίηση του υφιστάμενου άρθρου 59 του ν.4278/2014 ή, ως επικουρική λύση, η νομοθέτηση νέου συστήματος διαδικασιών δημοπράτησης, με την εξουσιοδοτική αρμοδιότητα που δίδει το άρθρο 137 στον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ

  3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να οριοθετούνται με κατά το δυνατόν ακρίβεια οι άνευ βεβαίου διασυνοριακού ενδιαφέροντος συμβάσεις, με κύριο κριτήριο την αξία τους (λχ. το το κατώφλι της οδηγίας, σήμερα οριζόμενο στο ποσό των 5.225.000 ευρώ), ενισχυτικά δε ως προς την απόδειξη της νομιμότητας με το κοινοτικό δίκαιο θα λειτουργήσει και η θεμελίωση της ανάγκης προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η επίκληση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας.

 • 26 Μαρτίου 2016, 22:07 | αργυρης πλεσιας

  παράγραφος 4.
  Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση εισάγει τα συστήματα ανάθεσης, τις διαδικασίες διαγωνισμών, τις προκηρύξεις, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής, τον τρόπο αξιολόγησης και κατά συνέπεια συνιστά ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, όπως άλλωστε διακυρήχθηκε και από το αρμόδιο υπουργείο.
  Η πρόβλεψη έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που για συγκεκριμένα έργα, μελέτες και υπηρεσίες θα εισάγει διαφορετικό κανονισμό που θα περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω δεν είναι εύλογη.
  – διότι προβλέπει την παρέμβαση σε σύστημα που ρυθμίζεται με νόμο και το οποίο τροποποιεί με Υ.Α.
  – διότι αποδομεί το νόμο
  – διότι δημιουργεί συνθήκες παράλληλου νόμου
  Προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 4.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:29 | Μιχελής Κωνσταντίνος

  Άρθρο 137 Παρ. 5
  Να απαλειφθεί η δυνατότητα προσκόμισης νόμιμου αντιγράφου Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μητρώο ώστε να ισχύει μόνο η προσκόμιση πρωτότυπου πτυχίου.
  Όπως ισχύει και σήμερα,οι εταιρείες οποιασδήποτε τάξης συμμετέχουν κάθε Τρίτη,με χρήση φωτοαντιγράφων, σε πολλές δημοπρασίες ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο σε μία.
  Το γεγονός αυτό καθιστά την διαδικασία μη ισότιμη, άδικη και άνιση εις βάρος των χιλιάδων ατομικών επιχειρήσεων (δηλαδή τις μικρές και πολύ μικρές εργοληπτικές επιχειρήσεις).