• Σχόλιο του χρήστη 'Βασιλική Δαυιδοπούλου' | 28 Μαρτίου 2016, 10:18

    Στην παρ. 2 να διαγραφεί η φράση "κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων". η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στους ενδιαφεςρόμενους υποψηφίους ή συμμετέχοντες την ελέλιξη.