Άρθρο 65 – Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή ένα δυναμικό σύστημα αγορών.
2. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:
α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συμμετοχής του·
β) σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς του· στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 49, αιτιολογούν επίσης την απόφασή τους περί μη ισοδυναμίας των λύσεων ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας·
γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας-πλαίσιο·
δ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες.
3. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:32 | Γαβριέλα Μπούκη

    Να απαλειφθεί ο όρος «κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων υποψηφίων», στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το ποιοι απορρίπτονται και γιατί, αλλά και σχετικά με τις παραδεκτές προσφορές, να ενημερώνει η αναθέτουσα αρχή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται μία “standstill period”, π.χ. δέκα ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κωλύεται η αναθέτουσα αρχή από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:18 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Στην παρ. 2 να διαγραφεί η φράση «κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων». η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί στους ενδιαφεςρόμενους υποψηφίους ή συμμετέχοντες την ελέλιξη.

  • 20 Μαρτίου 2016, 23:45 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

    Η παρ.2 προσδίδει γραφειοκρατία και υποκαθίστανται οι επιτροπές με την υπηρεσία. Τα πρακτικά των διαγωνισμών καθώς και οι αποφάσεις εγκρίσεών τους δημοσιεύονται προς όλους.