• Σχόλιο του χρήστη 'Pepi Katsiyannaki' | 28 Μαρτίου 2016, 11:58

    Συμφωνούμε κι εμείς οι αναρτητέες πράξεις να είναι αξίας 2500 € και άνω για τους λόγους που προεκτέθηκαν δεδομένου ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4270/14 ο έγγραφος τύπος στις δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωτικός εφόσον είναι αξίας άνω των 2500 € (χωρίς ΦΠΑ), β) έρχεται σε συμφωνία με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν/σ που απαιτεί τον έγγραφο τύπο, γ) μέχρι σήμερα η υποχρέωση ανάρτισης όλων των συμβάσεων από 1€ έχει προκαλέσει τεράστια δυσλειτουργία στις δημόσιες υπηρεσίες και τεράστιο φόρτο εργασίας και προκαλεί μεγάλες αιτιολόγητες καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των δημόσιων συμβάσεων. Επίσης θεωρούμε ορθή την άμεση -από την έναρξη εφαρμογής του νόμου - απαλλαγή υποχρέωσης παράλληλης ανάρτισης και στο σύστημα Διαύγεια που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Αρκεί να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο όρος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί γιατί αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 139 παρ. 5 του Ν. 4281/14 σύμφωνα με το άρθρο 201 παρ. 6 του ν. 4281/14, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανάρτιση και στο Κημδης και στη Διαύγεια, πράγμα που έχει προκαλέσει τεράστιο φόρτο στις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλες παρατηρήσεις: 1. στη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 : "Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ." τι σημαίνει ο όρος "πρωτογενώς"; 2. Της παραγράφου "3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές αγορών όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης" θα πρέπει να υπάρξει ρητή εξαίρεση εφαρμογής της στους ειδικούς λογαριασμούς των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΚΥΑ 679/96 ορίζεται " 3. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του ιδρύματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάθεση μελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης." Επομένως για τις δαπάνες που διενεργούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς στο πλαίσιο των σκοπών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ δεν υπάρχει ούτε πράξη ανάληψη υποχρέωσης ούτε απόφαση δεσμευσης δαολανης. Επισημαίνουμε ότι η Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β), η οποία τροποποίησε το Π.Δ. 432/1981, και κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009) και όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 36 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010) αποτελεί το ειδικό καθεστώς των ΕΛΚΕ. Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατόπιν της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, για την ερμηνεία των οποίων έχει εκδοθεί το άρθρο 12 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ Α 130 8.6.2007).