• Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : Τυχόν εκτέλεση μέρους ή όλων των εργασιών αυτών πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισης από την προϊσταμένη αρχή περιλαμβάνονται ομοίως στις πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση του επόμενου ΑΠΕ στον οποίο ενσωματώνονται. Πρόσθετες ποσότητες εργασιών καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού, που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμβατικής τεχνικής μελέτης χωρίς τροποποίησή της, θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και περιλαμβάνονται σε Α.Π.Ε. εντός του πιο πάνω ορίου ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε εκκρεμοδικίες και εν ενεργεία εργολαβίες .