Άρθρο 169 – Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των τυχόν απολογιστικών εργασιών του άρθρου 168 παράγραφος 10. Για την έγκριση αυτή η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για τυχόν νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

 

  • Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : Τυχόν εκτέλεση μέρους ή όλων των εργασιών αυτών πριν από την έκδοση της απόφασης έγκρισης από την προϊσταμένη αρχή περιλαμβάνονται ομοίως στις πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση του επόμενου ΑΠΕ στον οποίο ενσωματώνονται. Πρόσθετες ποσότητες εργασιών καθ’ υπέρβαση των ποσοτήτων του συμβατικού προϋπολογισμού, που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμβατικής τεχνικής μελέτης χωρίς τροποποίησή της, θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και περιλαμβάνονται σε Α.Π.Ε. εντός του πιο πάνω ορίου ποσοστού 15% της αξίας της σύμβασης. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε εκκρεμοδικίες και εν ενεργεία εργολαβίες .