• Στο «Άρθρο 87 – Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», μετά την παράγραφο 7 να προστεθεί νέα παράγραφος 8 (και φυσικά να αλλάξει η αρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων) ως ακολούθως: «8. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε κάθε είδους δημόσιες συμβάσεις η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση και η μη τήρησή της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού».