• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 11:44

    • Να προστεθεί εδάφιο στην παρ. 1 που να ορίζει ρητώς ότι το αίτημα αποζημιώσεως υποβάλλεται σε εύλογο χρόνο μετά την άρση του λόγου υπερημερίας του κυρίου του έργου που δεν δύναται να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, διότι τότε ευλόγως καθίσταται δυνατή η αποτίμηση των θετικών ζημιών του αναδόχου που προκλήθηκαν από την υπαίτια συμπεριφορά του ΚτΕ όπως περιγράφηκε στην προηγηθείσα όχληση.