• Σχόλιο του χρήστη 'ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.' | 28 Μαρτίου 2016, 11:02

    1.Σχόλιο επί της παραραγράφου 1: Η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων θεωρούμε ότι πρέπει να αφορά σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00 € αντί των 1.000,00 €, διότι: α.Από το όριο των 2.500,00 € υπάρχει υποχρέωση για γραπτή σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4270/14. β.Αποφεύγεται το ενδεχόμενο μη καταχώρισης καθώς εδραιώνεται η διαδικασία καταχώρισης λειτουργώντας συνδυαστικά με την υποχρέωση γραπτής σύμβασης. γ.Δεδομένου του μεγάλου όγκου των απαιτήσεων, των περίπλοκων και πολλές φορές χρονοβόρων διαδικασιών περί προμηθειών, με την καθιέρωση υψηλότερου ορίου (2.500,00 € και άνω αντί 1.000,00 €), διευκολύνεται ο χειριστής και συνάμα αποσυμφωρίζεται το σύστημα. 2.Σχολιο επί της παραγράφου 5: Στην αρχή της παρ. 5 αναφέρεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, καταχωρίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία « …σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.», σχετικά με το οποίο: α.Δεν προσδιορίζεται ποιος φορέας θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί το εν λόγω σύστημα. β.Προβλέπεται στο τέλος της παρ. 5 η έκδοση ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα ρυθμίζονται σχετικά θέματα (τρόπος υποβολής των στοιχείων, πρόσβαση σε αυτά κλπ). γ.Δεν καθορίζεται μεταβατικό στάδιο ενεργειών μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ και της δημιουργίας του διαβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος. Προτάσσεις επί του σχολίου της ανωτέρω παραγράφου: α.Το διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα να δημιουργηθεί και να λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ και ως εκ τούτου στην παρ. 5 θα πρέπει να προστεθεί η φράση «…..σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ, ….». β.Να υπάρξει πρόβλεψη που να αναφέρει για το μεταβατικό στάδιο ενεργειών, ως εξής: «Δεν απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων των παρ. 3 και 4 που αφορούν σε συμβάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, τη δημιουργία του συστήματος της παρ. 5 και την θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Στο μεταξύ, οι αρμόδιοι φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται, για στατιστικούς και μόνο λόγους, να διατηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα υπόψη στοιχεία προκειμένου αυτά καταχωρηθούν, στο σύστημα της παρ. 5, μεταγενέστερα.»