• Η Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ), με το ν. 4164/2013, είχε λάβει παρεκκλίσεις από το ν.3316/05 οι οποίες εξυπηρετούσαν τις ειδικές της ανάγκες ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της όπως: η συμμετοχή των δικηγόρων, προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω των μνημονιακών στόχων που έχουν τεθεί, η αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων στην εκτέλεση των συμβάσεων οι οποίες επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την κτηματογράφηση. Η επίλυση των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων της Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή και έγκαιρη διενέργεια των διαγωνισμών και υλοποίηση των μελετών που προκηρύσσει η ΕΚ.ΧΑ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και των μνημονιακών προθεσμιών που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωσή του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συμπεριληφθεί άρθρο στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με το οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες της Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου. Η Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ συντάσσει και θα προωθήσει άμεσα σχέδιο του άρθρου αυτού στους συντάκτες του νομοσχεδίου ώστε αυτό να προστεθεί στο νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό. Χωρίς την ανωτέρω προσθήκη δεν θα είναι δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Κτηματολογίου.