• ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. οικ. 3562/22.10.2015 επιστολής μας προς τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, με την οποία καταθέσαμε Υπόμνημα με σχόλια και παρατηρήσεις επί των σχεδίων νόμου και κειμένων εργασίας που είχαν τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των συλλογικών φορέων των μηχανικών, και στο πλαίσιο της νέας δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Απαιτείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης, θέσης σε διαβούλευση, οριστικοποίησης και δημοσίευσης των εκτελεστικών διατάξεων του σχεδίου νόμου, προκειμένου να μη τεθεί σε αδράνεια. 2. Στα τεύχη των προκηρύξεων ανάθεσης μελετών να τεθούν προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, οι οποίες θα μπορούν να παρατείνονται μόνο εφόσον ασκούνται προσφυγές. 3. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την προστασία της διαδικασίας των διαγωνισμών από τις αλόγιστες οικονομικές προσφορές, δηλαδή τις τεράστιες εκπτώσεις. Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι μελετητών έχουν επανειλημμένα προτείνει τρόπους για τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων, χωρίς ποτέ να εισακουστούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι παρακάτω προτάσεις έχουν συνταχθεί και συμφωνηθεί ομόφωνα από τα μέλη της «Ομάδας Εργασίας για άμεσες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (Υ.Α. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ (και σημερινός Υπουργός Υποδομών) και εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελετητών. Οι προτάσεις έχουν ως ακολούθως: 3.1 Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3316/2005 ως εξής: α. Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά (%) έκπτωσης «ε» ως εξής: ΒΟΠi = εi, εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων που δόθηκαν στον διαγωνισμό από τον συνολικό αριθμό (Ν) των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν από την διαδικασία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. β. Οι οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του αριθμητικού μέσου όρου (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων, βαθμολογούνται ως εξής: ΒΟΠi = ΜΟ + [εi – ΜΟ] / Ν 3.2 Επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης πέραν του 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα είναι κλιμακωτές ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ως κατωτέρω: Για προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών έκπτωσης των παραδεκτών προσφορών, όταν ο ως άνω μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 40%, οι πρόσθετες εγγυήσεις διαμορφώνονται ως εξής: Ποσοστά έκπτωσης Πρόσθετες εγγυήσεις ανά μονάδα ποσοστού έκπτωσης >40 έως και 50% 0,10 >50 έως και 60% 0,15 >60 έως και 70% 0,20 >70 έως και 80% 0,25 > 80 0,30 4. Απαιτείται άμεση σύνταξη και έγκριση με υπουργική απόφαση πρότυπων τευχών διαγωνισμού/δημοπράτησης για μελέτες και έργα.