• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:16

    Δυνάμει του ισχύοντος άρ. 139 του ν. 4281/2014 οι σχετικές αναρτήσεις των καταχωρούμενων στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων γίνονται ανεξαρτήτως ποσού. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο του σχεδίου νόμου, «Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις των Βιβλίων I και II οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης». Προτείνουμε για την εναρμόνιση των πλείστων ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν στις καταχωρήσεις και αναρτήσεις στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, το εν λόγω χρηματικό όριο να ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ, πάνω απ’ το οποίο υπάρχει η υποχρέωση της γραπτής σύμβασης. Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές αγορών όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, «α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης». Η εν λόγω διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης αφορά αποκλειστικά τους φορείς του δημόσιου τομέα του ν. 4270/2014, ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί από φορείς που μπορεί να εμπίπτουν μεν στην έννοια της αναθέτουσας αρχής, δεν εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4270/2014, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμόσουν και υλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες.