• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:22

    Γενικό Σχόλιο Το Βιβλίο Ι του Σχεδίου Νόμου, που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών» αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια ενοποίησης και ομογενοποίησης της Εθνικής Νομοθεσίας, με παράλληλη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Ταυτόχρονα, όμως, με την αναγνώριση της αξίας και της σημασίας του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διαδικασίας της διαβούλευσης θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει σχετικό εισαγωγικό κείμενο, σε σχέση με τους στόχους και τις βασικές αλλαγές και καινοτομίες που εισάγει, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η αποτύπωση της δομής και διάρθρωσης του κειμένου υπό μορφή περιεχομένων. Επίσης, απαραίτητο θα ήταν το συνολικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου (μαζί δηλαδή με τα Βιβλία ΙΙ & ΙΙ) να παρασχεθεί στις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς, καθώς και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία να διευκολύνει την αναζήτηση των παραπομπών, τόσο στο εσωτερικό του κειμένου, όσο και σε λοιπές σχετικές θεσμικές και κανονιστικές διατάξεις. Τέλος, επισημαίνεται ότι η κρισιμότητα του αντικειμένου των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των οποίων, στην υποστήριξη της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, καθώς και του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της λειτουργίας του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουν ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή βαρύτητας και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, δημιουργεί την αναγκαιότητα εξειδίκευσης και ενσωμάτωσης ρυθμίσεων, σχετικά με τις αντίστοιχες Συμβάσεις. Για το άρθρο 1 προτείνεται να περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, όπως γίνεται για τις Τεχνικές και Λοιπές Συναφείς Επιστημονικές Υπηρεσίες.