• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:58

    Κρίνεται υπερβολικής αυστηρότητας η πρόβλεψη για ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων για τις συζύγους και συγγενείς εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, των προσώπων που σχετίζονται με την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλο διαχειριστικό βάρος.