• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:37

    Κρίνεται απαραίτητη η «χαρτογράφηση» των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων σε Παράρτημα του σχεδίου νόμου, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η έννοια αυτών καταλαμβάνει και τους οριζόμενους στο εν λόγω άρθρο ως «Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου», εφόσον αυτοί πληρούν τις σωρευτικές τρεις (3) προϋποθέσεις της παρ.4 του άρ.2 του σχεδίου νόμου. Θεωρούμε σκόπιμη την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση και αποσαφήνιση των εννοιών αυτών και την «χαρτογράφηση» τους με παραπομπή και κατηγοριοποίηση σε Παράρτημα του νόμου.