• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΖ' | 28 Μαρτίου 2016, 12:41

    Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4, η απευθείας ανάθεση προϋποθέτει έγγραφη οικονομική προσφορά, έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Δεν είναι σκόπιμο, από την παραπάνω διαδικασία, να εξαιρούνται οι αναθέσεις ήσσονος αξίας ή γενικά αναθέσεις που δεν θα εμπίπτουν στο όριο ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ; Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργούνται ασάφειες και γραφειοκρατικά προβλήματα, ειδικά σε φορείς διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ή αμιγώς ευρωπαϊκών ή ιδιωτικών έργων.