Άρθρο 133 – Απευθείας Ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τον σκοπό αυτό.
3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από αυτόν και την οικονομική του προσφορά.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 61. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:
α) την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,
β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,
γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,
δ) κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.
5. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παραγράφου 4, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:14 | ΑΖ

  Συμπληρωματικά να αναφέρω πως, η διατύπωση του άρθρου ως έχει, έρχεται σε αντίφαση και με το άρθρο 38 του παρόντος και με την προτεινόμενη διαδικασία απευθείας αναθέσεων.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:41 | ΑΖ

  Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 4, η απευθείας ανάθεση προϋποθέτει έγγραφη οικονομική προσφορά, έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.
  Δεν είναι σκόπιμο, από την παραπάνω διαδικασία, να εξαιρούνται οι αναθέσεις ήσσονος αξίας ή γενικά αναθέσεις που δεν θα εμπίπτουν στο όριο ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ;
  Σε διαφορετική περίπτωση, δημιουργούνται ασάφειες και γραφειοκρατικά προβλήματα, ειδικά σε φορείς διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ή αμιγώς ευρωπαϊκών ή ιδιωτικών έργων.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Είναι τραγικό και προκλητικό μαζί, στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Ας ζητήσει ο Υπουργός, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του ΤΕΕ να ενημερωθεί από τους φορείς. Θα φρίξει.
  Οι κερδισμένοι είναι συνήθως ημέτεροι.
  Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δημοπρατούνται έργα, αλλά και προμήθειες, με τέτοιες «φωτογραφικές» προδιαγραφές που στην πραγματικότητα πρόκειται για ανάθεση.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:47 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα όρια-ποσά (έως 20.000€,μέχρι 60.000€, πλέον των 60.000€..) ότι αυτά λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των ανατιθέμενων προμηθειών προϊόντων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών, που βαρύνουν τον ίδιο ειδικό φορέα και ΚΑΕ, εντός του οικονομικού έτους και ότι το ποσό πάνω από αυτά τα όρια θα ακολουθεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες των ορίων που συμπληρώνονται. Αυτά επιτάσσει το δημόσιο λογιστικό και αυτό θα αποτρέψει και τις κατατμήσεις.

 • 21 Μαρτίου 2016, 14:01 | Ιωάννης Λάμπας

  Θα πρέπει να καταργηθούν ΟΛΕΣ οι απ’ ευθείας αναθέσεις.

 • Το ποσό των 20.000€ αφορά και τα έργα.
  Στην ανάθεση μελετών μήπως δημιουργείται αντίθεση με το άρθρο 10 παράγραφος στ. του Ν.3316/2005

 • 17 Μαρτίου 2016, 10:26 | Ελένη Κωτσάλου

  Μήπως θα πρέπει και η πρόσκληση για την με απευθείας ανάθεση προς τους οικονομικούς φορείς, που αναφέρεται στο άρθρο 134 να αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, αντί η ΑΑ να απευθύνεται σε οικ. φορείς της επιλογής της?

 • 15 Μαρτίου 2016, 17:31 | Ξενοφων Γ.Κόζαρης

  Παλι δεν κατανοω γιατι η αναθέτουσα αρχή δεν επιλεγει με τυχαιο τροπο(λ.χ. με κληρωση) απο το μητρωο μελετητων, ικανο πληθος μελετητων (λ.χ.7 εως 10) καταλληλης εμπειριας και ταξης πτυχιου που να δωσουν προσφορα. Η ταχυτητα αποκρισης, το αδιαβλητο και ο ισοτιμος ανατγωνισμος ειναι εξασφαλισμενα. Και ας μην ξεχναμε οτι μελετη αμοιβης 20.000 μπορει να ειναι 2,5 εως 5 φορες υψηλοτερης αξιας, για τους γνωστους λογους.

 • 15 Μαρτίου 2016, 08:02 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΗΣ

  Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η προηγούμενη διαδικασία επιτρέπεται όταν η αξία των συμβάσεων για το ίδιο ίδιος δεν ξεπερνάει το έτος τις 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. Αν ξεπεράσει τις 20.000 € χωρίς να ξεπεράσει τις 60.000 χωρίς ΦΠΑ, θα έπρεπε να διενεργηθεί συνοπτική διαδικασία από την αρχή.

 • 11 Μαρτίου 2016, 22:32 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ

  Η πρόταση μου αφορά το άρθρο 133, καλό θα ήταν να προστεθεί ένα πλαφόν ποσού
  συνολικά κατά έτος για τις απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς, δηλ. αν ο προϋπολογισμός εξόδων για προμήθειες και υπηρεσίες του φορέα είναι 1.000.000 ευρώ, το όριο των απευθείας αναθέσεων να είναι ανάλογο π.χ 5%.

  Ευχαριστώ.