• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΣΜΑ' | 28 Μαρτίου 2016, 13:43

    Προτείνεται στα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΔΜΗΣ από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς να περιλαμβάνονται και πληροφορίες σε σχέση με τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία Οικονομικούς Φορείς, ώστε να συλλέγονται κρίσιμα στατιστικά στοιχεία.