• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριέλα Μπούκη' | 28 Μαρτίου 2016, 13:32

    Να απαλειφθεί ο όρος «κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων υποψηφίων», στις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το ποιοι απορρίπτονται και γιατί, αλλά και σχετικά με τις παραδεκτές προσφορές, να ενημερώνει η αναθέτουσα αρχή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται μία “standstill period”, π.χ. δέκα ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κωλύεται η αναθέτουσα αρχή από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.