• ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Να γίνει η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής σύναψης υπεργολαβίας με σαφείς όρους. Η υπάρχουσα πρόβλεψη είναι ανεφάρμοστη. Οι διατάξεις που αφορούν τις επιμετρήσεις να εμπλουτισθούν με συγκεκριμένα χρονικά όρια και να υπάρχει στάδιο όπου με έλεγχο πληρότητας και π.χ. ερυθράς, να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής λογαριασμού. Γίνεται εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας δημοπράτησης «χρόνου-χρήματος», με απόφαση υπουργού. Να μην εφαρμόζεται για τα έργα κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας. Η αιτιολόγηση των προσφορών όπως εισάγεται είναι ανεφάρμοστη. Απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και να εξαιρεθούν οι συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας.