• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ' | 9 Αυγούστου 2016, 19:48

    Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την αναφορά στο άρθρο 7 για την ασφάλεια τωβ τροφίμων. Όπως είναι φανερό απ΄αυτά που γράφονται στο Αρθρο 7 όπως αυτό διατυπώνεται στο κείμενο της τρέχουσας διαβούλευσης το άρθρο 7 αφορά σε "Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων" και όχι στη ασφάλεια των τροφίμων Δεν υπάρχει κανένα!!! ειδικό άρθρο ή εκτενής και σαφής αναφορά σε κάποιο άλλο άρθρο για θεματα ασφάλειας τροφίμων!! Δείτε παρακάτω: Άρθρο 24 – Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 1069/2009 Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 853/2004 ή 1069/2009 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 για την ασφάλεια των τροφίμων. Άρθρο 7 – Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων 1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός 10 ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 16 μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για τη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αλλαγής. 2.Επιμέρους εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. 3.Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων του άρθρου 15 (ΟΠΣ – ΑΔΕ).