Άρθρο 24 – Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 1069/2009

Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 853/2004 ή 1069/2009 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 για την ασφάλεια των τροφίμων.

 • Παράλληλα με το καθεστώς της «μίας έγκρισης», προτείνουμε να υπάρχει πρόβλεψη για έκδοση κάποιων «οδηγών υγιεινής» για τις διάφορες δραστηριότητες, οι οποίοι στην ουσία θα αποτελούν μία εξειδίκευση της νομοθεσίας και θα ορίζουν πιο συγκεκριμένα κάποιες προδιαγραφές οι οποίες δεν θα αφήνουν περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 • 23 Αυγούστου 2016, 08:18 | Καίτη Μυλωνά

  Αναφέρεται η υποχρεωτικότητα της έγκρισης μόνο όταν: «η υπαγωγή οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς έγκρισης κρίνεται δικαιολογημένη για την προστασία συγκεκριμένης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος…» Αν στην έννοια του δημοσίου συμφέροντος εμπεριέχεται η δημόσια υγεία, τότε προς τι νέο Σχ. Νόμου; Αλλά αυτό αντιφάσκει με την κατάργηση της Άδειας Λειτουργίας – Καταλληλότητας. Αφού είναι σαφές στο Σχ. Νόμου, ότι αυτή η άδεια καταργείται, τότε η δημόσια υγεία δεν υπάγεται στο δημόσιο συμφέρον και επομένως το κράτος, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τη δημόσια υγεία.
  Παρατήρηση 1η :Στον ΚΑΝ 853/2004 εμπίπτουν όλες οι κατηγορίες τροφίμων. στο ΠΑΡ ΙΙ – 4. αναφέρονται τα εξής: Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, να διαθέτουν συστήματα και διαδικασίες για την ταυτοποίηση των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων από τους οποίους έχουν λάβει και στους οποίους έχουν παραδώσει προϊόντα ζωικής προέλευσης.
  Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται στο HACCP, το οποίο καταργείται μαζί με την Άδεια Λειτουργίας – Καταλληλότητας.
  Και στην παρ. 7: Το σήμα πρέπει να φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης. Δηλαδή από εδώ και πέρα ο ΕΦΕΤ θα δίνει κωδικό έγκρισης με μια απλή γνωστοποίηση, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις ασφάλειας των τροφίμων;
  Στο Κεφάλαιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, μεταξύ άλλων αναφέρονται:
  3. Οι σχετικές πληροφορίες περί ασφάλειας των τροφίμων που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να καλύπτουν, ιδίως:
  (δ) την εμφάνιση νόσων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια του κρέατος και των άλλων ζωοκομικών προϊόντων.
  Αλλά και αυτό δεν θα ισχύει αφού και η Άδεια Λειτουργίας των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων υπάγεται στις ομάδες δραστηριοτήτων του Ν.4262/2014 που καταργούνται βάσει του Σχ. Νόμου.
  Παρατήρηση 2η : Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 αναφέρεται στους υγειονομικούς κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
  Στα ζωικά υποπροϊόντα περιλαμβάνονται και τμήματα του ζώου που πρέπει να καταστρέφονται σε ειδικούς κλιβάνους – rendering, γιατί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, όπως, π.χ. τα κεφάλια ζώων που είναι ύποπτα για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια.
  Κατά τα άλλα ισχύει ό, τι και για τα προϊόντα του Καν. 853/2004.

 • 19 Αυγούστου 2016, 20:01 | Σοφία Χριστοφόρου

  Θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει σύγχυση και ασάφεια στο εν λόγω άρθρο διότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1069/2009 αναφέρεται ρητά στη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) και παράγωγων προϊόντων, τα οποία, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο, ενώ ο ΕΚ 853/2004 αναφέρεται σε κανόνες για την υγιεινή των τροφίµων ζωικής προέλευσης. Επομένως έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες δραστηριοτήτων, αφού στη μία περίπτωση έχουμε ΖΥΠ που απαγορεύεται να καταναλωθούν από τον άνθρωπο και στην άλλη έχουμε τρόφιμα προς κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι οποίες διέπονται από διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.
  π.χ. για τις δραστηριότητες μεταποίησης ΖΥΠ υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης και λειτουργίας από το αρμόδιο τμήμα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων του Υπ. Αγροτικής ανάπτυξης και τις οικείς Δ/νσεις Κτηνιατρική. Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος;

 • 12 Αυγούστου 2016, 22:28 | Μαρία Κατσιανου

  Νομίζω αναφέρεται στο άρθρο 7. Της ευρωπαϊκής οδηγίας. Εφαρμογή αρχών Haccp.

 • 10 Αυγούστου 2016, 08:38 | Γιώργος Κατερίνης

  Υπάρχει ασάφεια. Τι ακριβώς ορίζει το άρθρο 7; Τελικά ισχύει ή όχι η έγκριση των επιχειρήσεων που μεταποιούν τρόφιμα ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές; Στα δημοσιεύματα για την έναρξη της διαβούλευσης γράφεται ότι καταργείται η αδειοδότηση από τις κτηνιατρικές αρχές – ισχύει αυτό;

 • 9 Αυγούστου 2016, 19:48 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

  Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με την αναφορά στο άρθρο 7 για την ασφάλεια τωβ τροφίμων.
  Όπως είναι φανερό απ΄αυτά που γράφονται στο Αρθρο 7 όπως αυτό διατυπώνεται στο κείμενο της τρέχουσας διαβούλευσης το άρθρο 7 αφορά σε «Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων» και όχι στη ασφάλεια των τροφίμων
  Δεν υπάρχει κανένα!!! ειδικό άρθρο ή εκτενής και σαφής αναφορά σε κάποιο άλλο άρθρο για θεματα ασφάλειας τροφίμων!!

  Δείτε παρακάτω:

  Άρθρο 24 – Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 853/2004 και (ΕΚ) 1069/2009

  Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 853/2004 ή 1069/2009 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 για την ασφάλεια των τροφίμων.

  Άρθρο 7 – Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

  1.Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας που επέρχεται με την περιέλευση της κυριότητας ή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης της δραστηριότητας σε άλλο φορέα τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν εντός 10 ημερών για την αλλαγή αυτή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 1 του άρθρου 16 μειουμένου του προστίμου στο ήμισυ για τον καθένα από τους φορείς. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για τη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της αλλαγής.
  2.Επιμέρους εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.
  3.Η ενημέρωση πραγματοποιείται με αλλαγή των σχετικών στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων του άρθρου 15 (ΟΠΣ – ΑΔΕ).