• Σχόλιο του χρήστη 'Γαλάνης Κώστας' | 16 Αυγούστου 2016, 09:30

    Άρθρο 35 Παρ. 2 Το κώλυμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια που ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του σχεδίου, ισχύει εν προκειμένω; Παρ. 3 Πρέπει να αποσαφηνιστούν ρητά: α) αν, πέραν των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του σχεδίου, εφαρμόζεται και η σφράγιση Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί άνευ αδείας (γνωστοποίησης μετά την εφαρμογή του νόμου), β) αν εξακολουθούν να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και γ) Πώς είναι εν τοις πράγμασι δυνατή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όταν μπορεί με την απλή υποβολή γνωστοποίησης να αλλάζει το πρόσωπο που λειτουργεί το κατάστημα κάθε μέρα ή εν πάσει περιπτώσει πριν καν εκκινήσει η διαδικασία επιβολής τους (για την εφαρμογή των κυρώσεων βλέπε σχόλια για το άρθρο 38 του σχεδίου). Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.