Άρθρο 35 – Κυρώσεις

1.Στην περίπτωση έλλειψης γνωστοποίησης, παράλειψη μεταβολής ή αναληθών στοιχείων εφαρμόζονται τα μέτρα και οι κυρώσεις του άρθρου 16. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμος. Με την κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου άρθρου καθορίζεται το ύψος του διοικητικού προστίμου εντός των ορίων του άρθρου 16, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
2.Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010.
3.Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

 • 29 Αυγούστου 2016, 11:17 | Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιμο Ιστορικό Κέντρο

  Να μεταφερθεί η παρατήρηση στο αρ 16

 • Παρ 1: Χρειάζεται επιλογή διαφορετικού οργάνου πέραν του Δήμου ως αρμόδιου για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων – Τα κλιμάκια θα ήταν προτιμότερο να είναι μεικτά, στελεχωμένα από ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο και ικανό να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.

  Παρ 3: Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του περιεχομένου του άρθρου: ποιος εκτελεί την παραβίαση, ποια νοείται ως κείμενη νομοθεσία και ποια είναι τα αρμόδια όργανα;

 • Παρ 1: Χρειάζεται επιλογή διαφορετικού οργάνου πέραν του Δήμου ως αρμόδιου για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων – Τα κλιμάκια θα ήταν προτιμότερο να είναι μεικτά, στελεχωμένα από ανθρώπινο δυναμικό καταρτισμένο και ικανό να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων.

  Παρ 3: Είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση του περιεχομένου του άρθρου: ποιος εκτελεί την παραβίαση, ποια νοείται ως κείμενη νομοθεσία και ποια είναι τα αρμόδια όργανα;

 • 25 Αυγούστου 2016, 10:40 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Ποινικές κυρώσεις δεν θα υπάρχουν;
  Ή προβλέπονται από άλλον νόμο;

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:30 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 35

  Παρ. 2
  Το κώλυμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια που ορίζεται στο άρθρο 17 παρ. 2 του σχεδίου, ισχύει εν προκειμένω;

  Παρ. 3
  Πρέπει να αποσαφηνιστούν ρητά:
  α) αν, πέραν των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του σχεδίου, εφαρμόζεται και η σφράγιση Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί άνευ αδείας (γνωστοποίησης μετά την εφαρμογή του νόμου),
  β) αν εξακολουθούν να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και
  γ) Πώς είναι εν τοις πράγμασι δυνατή η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όταν μπορεί με την απλή υποβολή γνωστοποίησης να αλλάζει το πρόσωπο που λειτουργεί το κατάστημα κάθε μέρα ή εν πάσει περιπτώσει πριν καν εκκινήσει η διαδικασία επιβολής τους (για την εφαρμογή των κυρώσεων βλέπε σχόλια για το άρθρο 38 του σχεδίου).

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.

 • 16 Αυγούστου 2016, 09:56 | Γαλάνης Κώστας

  Άρθρο 35

  Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων ο οικείος δήμος, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο κατά τεκμήριο αρμοδιότητας. Προτείνω να οριστεί η ΕΠΟΙΖΩ ως πιο ευέλικτο όργανο. Ούτως ή άλλως, πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί έως την έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 16 παρ. 1.

  Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.